ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

На основі статистичних даних проаналізовано діяльність колективних засобів розміщення організацій рекреаційної сфери з поділом на дві групи: готелі та аналогічні засоби розміщення і спеціалізовані засоби розміщення. Виявлено ступінь розвитку рекреаційної галузі України за допомогою статистичного аналізу динаміки кількості КЗР за їх видами та чисельності розміщених у них осіб протягом 2014–2016 рр., проаналізовано рівень доходів від наданих послуг КЗР. Простежено залежність кількості розміщених осіб у готелях та в аналогічних засобах розміщення у 2016 р. від рівня наданого сервісу на основі додаткових структурних підрозділів КЗР за типами засобів та регіонами. Ранжування дало змогу вибрати області-лідери, згрупувавши їх воєдино, та області, які мають найбільшу кількість рекреаційних ресурсів для розвитку свого потенціалу та туристичної інфраструктури в регіоні. Проведений аналіз в Україні виявив незаповненість номерів КЗР і подекуди половину з можливого. Окреслено проблеми ефективного функціонування організацій рекреаційної сфери та визначено можливі напрями їх вирішення.

1. Горбаль У. (2007) Рекреаційний потенціал як об’єкт наукового аналізу в суспільній географії / У. Горбань // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– Вип. 34. – C.52-55. 2. Багрій М.В. (2014) Кластер – перспективний напрям розвитку туристично-рекреаційного регіону / М.В. Багрій // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – № 6.available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3168. 3. Дубодєлова А.В. (2014), Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні / А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Ю.Г. Бондаренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України,– Вип. 24.6. – С. 195-201. 4. Зайцева В.М. (2016) Особливості формування туристичних кластерів у Запорізькому регіоні / В.М. Зайцева // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 10. – С. 586-590. 5. Мальська М. П. (2018) Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Мункачій. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – Вип. 1. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_12. 6. Ковальова Ю.М. (2008) Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю.М. Ковальова, Н.В. Алишева // Механізм регулювання економіки.– № 3 (2), Т.1. – с. 92-100. 7. Ковальчук І.Є. (2014) Проблеми та перспективи кластеризації туристичної галузі Закарпаття / І.Є. Ковальчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка.  – Випуск 1. – С. 67-71. 8. Ціхановська В.М. (2015) Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності / В.М. Ціхановська, С.Я. Ковальчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Вип. 13. – С. 4-7. 9. Копець Г.Р. (2012) Маркетингові аспекти діяльності туристичних кластерів в Україні / Г.Р. Копець, Я.М. Клімковська // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка".– № 749. – С. 424-428. 10. Савіцька О.П. (2012) Формування туристичної привабливості території / О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька, І.Я. Кулиняк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України.. – Вип. 22.15. – С. 148-154. 11. Скарга О.О. (2018) Напрями інтеграції України в світовий ринок туристичних послуг в умовах глобалізації / О.О. Скарга // Економічний простір. – № 130. – С. 36-49. 12. Галасюк С.С. (2008) Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону / С.С. Галасюк, О.В. Гусєва // Науковий вісник.– Вип. 18 (52). – С. 3-13. 13. Герасименко В.Г. (2004) Состояние и перспективы развития курортно-рекреационного комплекса Одесского региона / В.Г. Герасименко, Н.М. Кузнєцова. – Одесса: ЦНТЭИ,– С. 115-120. 14. Милашко О.Г. (2014) Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення / О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Вип. 2. – С. 202-206. 15. Вострікова А.В. (2013) Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України / А.В. Вострікова // Географія та туризм. – Вип. 25. – С. 59-66. 16. Ведмідь Н. (2012) Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – №6. – С. 72-83. 17. Гальків Л.І. (2017) Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери / Л. І. Гальків, О.З. Сорочак // Ефективна економіка (електронне фахове видання)– Дніпропетровський державний аграрний університет.– № 11. – available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851. 18. Гуменюк В.В. (2013) Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування/ В.В. Гуменюк // Економічний вісник Донбасу.. – №1. – С. 114-118. 19. Мазаракі А.А. (2013) Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку / А.А. Мазаракі, Н.І. Ведмідь // Економіка розвитку. – №3. – С. 51-55. 20. Нєжнік О. (2015) Аналіз чинного законодавства у сфері державного управління санаторно-курортним комплексом України / О. Нєжнік // Актуальні проблеми державного управління.. – Вип. 2. – С. 106-111. 21. Моршин: сонний курорт, де люблять секс available at: https://tsn.ua/blogi/themes/tourism/morshin-sonniy-kurort-de-lyublyat-se.... 22. Економічна статистика / Економічна діяльність / Туризм / Методологічні пояснення available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/metod_15.php?ind_page=si&vid=1&ozn_n.... 23. Наказ Державної служби статистики України “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік" (юридичні особи) та № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік" (фізичні особи-підприємці)” від 20.11.2015 № 338 available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/338/338_2015.htm. 24. Колективні засоби розміщування в Україні у  2014 році.: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 200 с. 25. Колективні засоби розміщування в Україні у 2015 році: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 200 с. 26. Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2017. – 200 с. 27. Індекс інфляції. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/. 28. Галасюк С.С. Мотель як основний тип готельних підприємств автотуризму / С.С. Галасюк // Економіка та суспільство: електр. наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2016. – Вип. 3. – C. 165-170. 29. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 р. N 325/95-ВР із змінами і доповненням. available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.