ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ НА УМОВАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

1
Collegium Homanum

Розглянуто актуальні питання франчайзингу як сучасної форми міжнародного бізнесу. Франчайзинг сьогодні є однією з форм підприємницької діяльності, що найшвидше розвивається і характеризується високою ефективністю як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Поряд із кількісним розвитком франчайзингових відносин відбуваються якісні та організаційні зміни цієї форми економічної співпраці. У статті висвітлено фактори, що впливають на розвиток франчайзингових відносин. Описано чинники, які спричинили зміни в концепції франчайзингу. Проаналізовано тенденції використання франшиз у розвинених країнах світу, вказано найбільші франчайзингові мережі. Досліджено структуру франчайзингових систем у США та ЄС за секторами. На основі аналізу можна зробити висновок, що франчайзинг займає важливе місце в міжнародній торгівлі, і в останні роки посилюється інтернаціо-налізація цієї форми економічного співробітництва.

1. Мартиненко О. О. Світовий досвід використання франчайзингу як ефективної моделі розширення бізнесу. Бізнес Інформ. No 9. 2018. С. 253–258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_38.
2. Огінок С. В., Федунь, Ю. Б. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2013. No 33. С. 293–299.

3. Огінок С. В. Становлення франчайзингу як виду економічної діяльності в умовах глобалізації світового господарства. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. No 36(1). С. 62–69.

4. Побоченко Л. М. Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи. Стратегія розвитку України. No 1. 2016. С. 57–64. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/45.pdf.
5. Романчук К. В. Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії. Ефективна економіка. 2016. No 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5302.
6. Franchise Business Economic Outlook. (2022). URL: http://emarket.franchise.org/EconomicIn fographicJanuary2022.pdf.
7. International Franchise Association. (2022). URL: http://www.franchise.org.
8. Prykhodko I., Ohinok S. Factors Affecting Franchising Development In The Economy Of The European Countries. Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house “Baltija Publishing”. 2019. Vol. 5(5). URL: https://ideas.repec.org/a/bal/journl/2256-074220175519.html.
9. Тонюк М. О. Франчайзинг як особлива форма організації та функціонування бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2017. No 9. С. 687–689. URL: http://economyandsociety.in.ua/joumal-9/16-stati-9/921-tonyuk-m-o.

10. Суковатий О. Е. Франчайзинг як інноваційна модель розвитку бізнесу. Проблеми науки. 2007. No 3. С. 18-23. URL.: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/33nov2018/33nov2018.pdf
11. Кузьмін О. Є., Сухорська У. Р., Мирончук Т. В. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посібник. Львів, 2007. 144 с.
12. Махнуша, С. М. Франчайзинг як елемент стратегії закріплення бренду підприємства. Механізм регулювання економіки. 2004. No 1. С. 105–110.
13. Spencer, E. C. An Exploration of the Legal Meaning of Franchising. Journal of Marketing Channels. 2013. No. 20. Р. 25–51. URL: https://doi.org/10.1080/1046669X.2013.747858.
14. Alon I., Boulanger M., Misati E., Madanoglu M. Are the Parents to Blame? Predicting Franchisee Failure. Competition Review. 2015. No. 25. Р. 205–217. URL: https://doi.org/10.1108/CR‐10‐2014‐0034.
15. Mukherjee A. Franchise Management: A Model of Service-Quality Interactions. International Journal of Quality & Reliability Management. 2003. No. 20. Р. 325–344. URL: https://doi.org/10.1108/02656710310461323.
16. Thompson R. S. The Franchise Life Cycle and the Penrose Effect. Journal of Economic Behavior and Organization. 1994. No. 24(2). Р. 207–218.
17. Tannenbaum J. A. Focus on Franchising: More U. S. Franchisers are Looking to Expand Abroad. Wall Street Journal, 1992. No. 12, 2.
18. Prebl J. F., Hoffman R. C. Franchising Systems around the Globe: A Status Report. Journal of Small Business Management, 1995. No. 33(2). Р. 80–88.
19. Kaufmann P. J., Rangan V. K. A Model for Managing System Conflict during Franchise Expansion. Journal of Retailing. 1990. No. 66(2). Р. 155–173.
20. Schul P. L., Little T. E., Pride W. M. Channel Climate: Its Impact on Channel Members’ Satisfaction. Journal of Retailing. 1985. No. 61(2). Р. 9–38.