Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції

2016;
: cc. 93 - 96
1
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено сучасну парадигму розвитку музеїв як основних презентаторів історико-культурної спадщини, наведено провідні тенденції в середовищі європейських музеїв, окреслено основні проблеми щодо інтерпретації фондів музеїв. Велику увагу звернено на аналіз негативних тенденцій у розвитку культурного сектору. Розглянуто роль музею як ефективного інструменту для формування іміджу «відкритого суспільства», його здатності до інтеграції громадськості до інтелектуального європейського і світового співтовариства.

1. Бойко О. Диференціація дозвіллєвої поведінки в глобальному світі / О. Бойко // Філософія. Культура. Життя : Міжвузівський зб. наук. праць / Дніпропетровськ, 2010. — Вип. 34. — С. 14–21. 2. Бровко М. М. Культурна зна- чимість дозвілля в глобалізованому світі / М. М. Бровко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва / Київ, 2013. — Вип. 2. — С. 34–38. 3. Руденко С. Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. культурології: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» [Текст] / С. Б. Руденко. — К., 2011. — 16 с. 4. Панченко A.B. Музей — центр збереження і презентації історико-культурної спадщини краю [Електронний ресурс] // 17 Сумцовські читання: Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму. — Харків, 2011. — Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsovconference/2011/article.html?n=47. 5. Сучасні тенденції в європейських музеях. Лекція Міхаіла Ґнєдовского. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/12/25/105482/. 6. Ткаченко Р. В. Проблеми комунікації в сучасному музейному середовищі / Р. В. Ткаченко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. — Київ, 2012. — Вип. 3. — С. 160–163. 7. Чому і хто ходить у музей? Лекція топ-менеджера Британського музею [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/02/25/112732/. 8. Alessandro Senesi. Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwoj gospodarczy / A. Senesi // Ochrona zabytkow. Czasopism. — Warszawa, 2011. — Nr. 3–4. — S. 168–171. 9. Christopher Young. Dziedzictwo w dobie kryzysu finansowego — luksus czy konieczność? / C. Young // Ochrona zabytkow. Czasopism. — Warszawa, 2012. — Nr. 3–4. — S. 171–175. 10. Event Communcations. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eventcomm.com/about. 11. Interpreting globality // Ed. By Robertson R. World realities and international studies. — Glenside (Pa)/ Pensylvania Univ. Press, 1983. — 312 p. 12. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture/ R.Robertson. — London, Thousand Oaks (Ca.): Sage publikations, 1992. — 428 p. 13. Terje Nypan. Ekonomiczny potencjal dzedzictwa — nie tylko turystyka/N.Terje// Ochrona zabytkow. Czasopism. — Warszawa, 2012. — Nr. 3–4. — S. 175–177. 14. Ганс Мартін Хінц: «Музей — це інструмент примирення суспільства» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/03/20/117961/.