УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автори: 
O.I. Layko

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of NAS of Ukraine, Department of market mechanisms and structures 

Розглянуто інвестиційний процес з позицій оновлення вітчизняного капіталу в системі стратегічно важливих ринків товарів і послуг, запропоновано механізми та інструменти управління інвестиційними потоками в національній економіці в умовах системної кризи. Запропоновано управляти саме відтворювальними процесами, що обґрунтовується виявленою автором тенденцією щодо переходу національної інвестиційної системи від залучення нових капіталовкладень до реінвестування прибутку підприємств реального сектору економіки. Заходи з управління інвестиційними потоками мають на меті створити ефективний інституціональний базис для відтворення і залучення фінансових ресурсів у стратегічні види діяльності, а також передбачають застосування швидких тимчасових регуляторів, які повинні втримати капітал від вивезення за кордон. Стратегія управління інвестиційними потоками передбачає застосування норм довгострокового сприяння залученню інвестицій в стратегічні види економічної діяльності за допомогою пільгових ставок податків, а також норм швидкого залучення ресурсів з офшорних зон за допомогою важелів фінансової амністії.

1. Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk Fundamentals of Investing (12th Edition). — Prentice Hall, 2013. — 672 р. 
2. Новий курс : реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [ та ін .]. — К .: НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с. 
3. Soros G. The-Alchemy-of-Finance http://ru. scribd. com/doc/23682509/Soros-George-The-Alchemy-of-Finance: John Wiley&Sons., Inc., Hoboken, New Jersey 2003. — 378 с. 
4. Remarks by the President and Ben Bernanke at the nomination of Ben Bernanke for Chairman of the Federal Reserv. [Електронний ресурс ]. Режим доступу (http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-President-and-...
5. Лысюк В. М. Воспроизводственная функция товарных рынков: монография. — Одеса.: ИПРЭЭИ НАНУ , 2011. — 225 с. 
6. Точилін В. О. Закономірності та особливості ринкових трансформацій в аграрному секторі країн з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету ім . Т . Шевченка: серія " Економіка". — 2003. — Вип. 64/65. — С . 7–9 
7. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава . Програма економічних реформ на 2010 — 2014 роки [ Електронний ресурс ]. — Режим доступу : (http://www. president. gov. ua/docs/ Programa_reform_FINAL_2. pdf) 
8. Nash J. F. Non Cooperative Games Nash. [Електронний ресурс ]. Режим доступу : (http://www.princeton. edu/mudd/news/faq/topics/Non-ooperative_Games_Nash. pdf) 
9. Капітальні інвестиції за джерелами формування [ Електронний ресурс ]/ Державна служба статистики України. — Режим доступу : (www. ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u13. htm)