РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У МАШИНОБУДУВАННІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Суспільна Академія наук

В статті досліджується важлива складова забезпечення стабільної діяльності підприємства, а саме розробка інвестиційних стратегій. Проаналізовано вплив інвестиційних рішень на рівень конкурентоспроможності підприємства.  Зазначено, що конкурентоспроможність підприємств вимагає регулярного технічного і технологічного переозброєння і вдалих інвестиційних стратегій. Враховуючи динаміку сучасного економічного розвитку, автори розглядають наступні варіанти інвестиційних стратегій: орієнтація на стратегію домінуючого фактора, поліфакторну стратегію і стратегію балансування.

 Авторами виокремлено ключові показники, які впливають на індекс профілактики банкрутства. Наявність декількох ключових показників  вимагає вибору інвестиційної стратегії, здатної забезпечити їх оптимальне поєднання. Результатом проведеного дослідження є модель,  що визначає вибір певної інвестиційної стратегії відповідно до поточного стану зазначених ключових показників.

1.Beach S.L., Rose C.C. (2008). Portfolio Rebalancing to Overcome Behavioral Mistakes in Investing. Journal of Behavioral Studies in Business. Available at: http://aabri.com/manuscripts/08055.pdf. 2.Gitsham A. (2011). Rebalancing to the Strategic Asset Allocation, Investment Analytics and Consulting by J.P. Morgan, March 2011 edition. Available at: http://www.jpmorgan.com/cm/BlobServer/IAC_Q12011_Newsletter_PDF.pdf?blob....Бланк, И. А. (2009).  Инвестиционный менеджмент.К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 448 с. 4. Blynda, Yu. O., (2018). Phase, stage of crisis methods of reducing their dysfunctional consequences for enterprises. Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 2 (4), 100-105.5.Naumenko, A.P., Gavrilko, T.O. (2010). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom, Available at: http:// www.nbuv/gov.ua/portal/soc_gum/pei/2-10_25/naumenko.pdf [in Ukrainian]. 6. Sazhiyenko, S.A. (2009). The Role of anticrisis management in the prevention of bankruptcy of enterprises. Bulletin of Khmelnitsky National University, Available at: http://jounals.khnu.km.ua/vestnic/pdf/ekon/209_6_2/pdf/052-055.pf [in Ukrainian]. 7. Makarenko, I.O. (2005). The Algoritm of the enterprise crisis management, Actual problems of economy,3,104-109. 8. Augustine N. R. (1995) Managing the Crisis You Tried to Prevent. Harvard Business Review, 73(6). 147-158. 9.Fronz, C. (2011) Strategic Management in Crisis Communication: A Multinational Approach. Hamburg, DiplomicaVerlag GmbH, 175 p. 10. Taiichi Ohno, (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. CRC Press, 176 р. 11. Orlicky J., (1975). Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management. NewYork: McGrow-Hill, 292 р. 12.Державна служба статистики України, Статистичний збірник «Регіони України», Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ 13.Державна аудиторська служба України, (2017) Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод». Available at: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=131706