ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Authors: 

Yu. H. Bondarenko, Z.R. Bahrii

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department

Обґрунтовано необхідність переходу національної економіки на інноваційний шлях розвитку, наведено його основні характеристики, узагальнено досвід іноземних держав та переваги упровадження інновацій на підприємстві. Визначено взаємозв’язок і взаємодію інвестицій та інновацій. Доведено вагомість і місце інвестицій у інноваційному типу розвитку держави. 

1.  Петрович  Й.М.  Управління  діяльністю  організаційно-виробничих  систем: навч.  посіб.  / Й.М.Петрович. – К.: Знання, 2013. – 510 с. 2. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / відпов. ред. Л. Чуприна; Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с. 3. Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, стратегії, пріоритети [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу  : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?
id=48725. – Назва з екрана. 4. The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014.  – Назва  з екрана. 5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Закон України [прийнято  Верховною  Радою  8 вересень  2011 р.  №  3715–VI].  – Режим  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.  6.  Сайт  Держкомстату [Електронний  ресурс].  – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 7. Гриньова В.М. Інвестування: навч. посіб. / під заг. ред. д.е.н., проф. Гриньова  В.М.  – Х.: ВД “Інжек”,  2003.  –  320 с.  8. М. Заблоцький Про  інновації  // Українська правда: блоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://blogs.pravda.com.ua/authors/ zablodsky/52701c58ac7c3/  9.  Ілляшенко  С.М.  Інноваційний  менеджмент: підручник  /  Ілляшенко С.М.  – Суми: ВТД ―Університетська книга, 2010. – 334 с.