ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Authors: 

M.V. Rymar, V.I. Kurnytsky

Lviv Polytechnic National University

Обґрунтовано необхідність переходу національної еконо¬міки на інноваційний шлях розвитку, наведено його основні характеристики, узагальнено досвід іноземних держав та переваги упровадження інновацій на підприємстві. Визначено взаємозв’язок і взаємодію інвестицій та інновацій. Доведено вагомість і місце інвестицій у інноваційному типу розвитку держави.

1. Регіональна економіка та природокористування: навч. посіб. / за ред. А.П. Голікова. – К.: Центр учбової  літератури,  2009.  –  352 с.  2.  Макарова  Н.С.  Економіка  природокористування: Навчальний посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322 с. 3. Мягченко О.П. Основи екології: підручник / О.П. Мягченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с. 4. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посіб. / З.О. Манів, І.М. Луцький, С.З. Манів. – Львів: Магнолія 2006. – 638 с. 5. Дубас Р.Г. Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів / Р.Г. Дубас [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua.  6.  Гулич  О.І.  Екологічно-збалансований  розвиток  курортно-оздоровчих  територій: питання  теорії  і  практики:  монографія  /  О.І. Гулич. – Львів: ІРД НАН України, 2007. – 208 с.