ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автори: 
T.V. Kulinich

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department 

Розвиток інвестиційної діяльності у Львівській області розглянуто з позицій розкриття можливостей підвищення рівня ефективності використання залучених у цей регіон інвестиційних ресурсів. На прикладі Львівської області досліджено можливості формування динамічно-залежних важелів підвищення ефективності інвестиційної діяльності, контролювання результативності впливу інвестиційних інструментів у цій області, а також регулювання міри впливу і напряму дії цих інструментів на заплановані результати її соціально-економічного розвитку, закладені у відповідних регіональних програмах.

1. Kulinich T.V. Levers of Regional Investment Activity Regulation: Definition, Differentiation, Possibilities of Use / T.V. Kulinich // Проблеми економіки та управління: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2014. – № 779. – С. 50–59. 2. Кулініч Т.В. Оцінка результатів інвестиційної діяльності на Львівщині за допомогою кореляційно-регресивних моделей / Т.В. Кулініч // Проблеми економіки та управління: Вісник “Львівська політехніка”, 2012. – № 725. – С. 138–149. 3. Програма інвестиційного розвитку Львівщини на 2011–2015  роки  //  Головне  управління  економіки  та  інвестицій  Львівської  обласної  державної адміністрації [Підг. під кер. Д. Шмигаля]. – Львів, 2013. – 40 с. 4. Стратегія розвитку Львівської області до  2015  року:  Економіка.  Суспільство.  Середовище  //  Львівська  обласна  рада;  Львівська облдержадміністрація;  Головне  управління  статистики  у  Львівській  області,  кафедра  статистики Львівського  нац.  ун-ту  ім.  І.  Франка  : [під  наук.  ред.  С.  Матковського].  – Львів,  2006.  –  306 с. 5. Матковський С. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Моніторинг. Показники оцінки. Методологічні  пояснення  /  С.  Матковський,  Є.  Боньчак-Кухарчик.  – Львів:  Головне  управління статистики у Львівській області, 2006. – 149 с. 6. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року зі змін.  та  доп., затв.  рішенням  Львівської  облради  від  13/03/2007.  – №  193.  – [Електронний  ресурс]: Головне управління Львівської обласної адміністрації. – Режим доступу: http://loda.gov.ua. 7. Концепція інвестиційної політики Львівської області на 2009–2015 роки, затв. рішенням Львівської облради від 10 квітня 2009 року № 864 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oblrada.lviv.ua. 8. Інвестиційний портал Львівської області: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.invest-lvivregion.com. 9. Сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lv.ukrstat.gov.ua.