ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Authors: 

O.Е. Shandrivska, V.V. Kuzyak, О.M. Beck

Lviv Polytechnic National University, Department of Marketing and Logistics

Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності під час створення та функціонування інтегрованих угруповань, зазначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні. 

1. Білорус О. Імперативи  стратегії розвитку України в умовах глобалізації / Економіка України. – № 11. – 2001. – С. 5. 2. Венгерук І.Ю. Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК: Автореф.  дис.  канд.  екон.  наук:  08.06.01  /  Нац.  аграр.  ун-т.  – К.,  2003.  –  21 с.  3.  Гайдай  Ю.В. Інституціоналізація глобального економічного розвитку: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.02 / ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”. – К., 2007. – 20 с. 4.Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку: монографія /  О.Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.: керівник авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. – К.: КНЕУ.  – 2001. –  С. 34, 36–37. 5. Гошовська О.В. Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / НУ “ЛП”. – Л., 2002. – 21 с. 6. Зайцева Н.В. Удосконалення управління промислово-фінансовими групами в умовах становлення прогресивних фінансових інститутів: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Укр. акад. зовн. торг. – К., 2005. – 20 с. 7. Кавценюк Н.А. Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою. – Рукопис. 8. Каїра З.С. Логістичні стратегії діяльності підприємств:  монографія.  –  Донецьк: “ВІК”,  2007.  –  311  с.  9.  Макуха  С.М.  Протиріччя світогосподарських  зв’язків  і  форми  їх  розв’язання  в  умовах  включення  перехідних  економік  у глобалізаційний процес: автореф. дис. докт. екон. наук: 08.01.01 / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2006. – 42 с. 10. Мозенков О.В. Стратегічне управління розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу  з корпоративними правами держави: автореф. дис. докт. екон. наук: 08.00.04/ НТУ “ХПІ”. – Х., 2009. –  40 с.  11. Омельченко  В.Я.  Логістична  стратегія  розвитку  світової  економіки  в  умовах  глобалізації: автореф.  дис.  докт.  екон. наук:  08.00.02  –  / ДНУ МОНУ.  – Дон.,  2009.  –  42 с.  12. Пилипенко  А.А. Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання: Автореф. дис. докт. екон. наук:  08.00.04 / ХНЕУ. – Х., 2009.  – 33 c. 13. Полозенко Д. Фінансова глобалізація та її можливі наслідки / Економіка України, 2002. – № 9. – С. 12–16. 14. Руденко Л.В. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій: автореф. дис. докт. екон. наук: 08.05.01/ КНЕУ. – К.,  2004 –  36 с.  15.  Тищенко  С.  Молодым  везде  у  нас  работа  /  Комсомольская  правда.  –  15–21 июнь  С.  10.  16. Quinn J.B. Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm  for industry. – New York: The Free  Press,  1992.  17. Cygler  J. Allianse  Strategichne / DIFIN, Warszawa  2002,  s.32–36.  18. Dunning  J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison- Wesley, Publishing. Co., Bonn, Sydney 1993. Р. 38. 19. DicKen P. The Global Shift. The Internationalization of Economic Activity, The Guilford. – New York, London, 1992.