ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автори: 
О . Shandrivska, V. Kuzyak, O. Beck

Lviv Polytechnic National University, Department of Marketing and Logistics 

Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності при створенні та функціонуванні інтегрованих угруповань, визначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.

1. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / Економіка України. № 11, 2001, с. 5. 
2. Венгерук І. Ю. Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК : Автореф . дис. канд . екон . наук : 08.06.01/ Нац. аграр. ун — тет . К ., 2003. — 21 с. 
3. Гайдай Ю. В. Інституціоналізація глобального економічного розвитку : Автореф . дис. канд . екон . наук : 08.00.02/ ДВНЗ " КНЕУ ім . В. Гетьмана". К ., 2007. — 20 с. 
4. Білорус О. Г . Глобалізація і безпека розвитку : моногр. / О. Г . Білорус, Д . Г . Лук’яненко та ін .: керівник авт . колективу і наук . Ред. О. Г . Білорус. — К .: КНЕУ . — 2001. — С . 34, 36–37. 
5. Гошовська О . В. Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах: Автореф . дис. канд . екон . наук : 08.06.01 / НУ " ЛП«. — Л ., 2002. — 21 с. 
6. Зайцева Н. В. Удосконалення управління промислово -фінансовими групами в умовах становлення прогресивних фінансових інститутів. — Автореф . дис. канд . екон . наук : 08.06.01/. Укр. акад . зовн . торг. К ., 2005. — 20 с. 
7. Кавценюк Н. А.Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою . — Рукопис. 
8. Каїра З. С . Логістичні стратегії діяльності підприємств: Монографія. — Донецьк: «ВІК», 2007. — 311 с. 
9. Макуха С . М. Протиріччя світогосподарських зв ’ язків і форми їх розв ’язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес : Автореф . дис. докт. екон . наук : 08.01.01 / ХНУ ім . В. Н. Каразіна . Х ., 2006. — 42 с.
10. Мозенков О. В. Стратегічне управління розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу з корпоративними правами держави : Автореф . дис. докт. екон . наук : 08.00.04/ НТУ " ХПІ ". Х., 2009. — 40 с. 
11. Омельченко В. Я. Логістична стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації : Автореф . дис. докт. екон . наук : 08.00.02 — / ДНУ МОНУ . — Дон., 2009. — 42 с. 
12. Пилипенко А. А. Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання : Автореф . дис. докт. екон . наук : 08.00.04/ ХНЕУ . — Х., 2009. — 33c. 
13. Полозенко Д . Фінансова глобалізація та її можливі наслідки ./ Економіка України. № 9, 2002, с.12-16. 
14. Руденко Л . В. Методологія дослідження та бізнес — моделі розвитку транснаціональних корпорацій : Автореф . дис. докт. екон . наук : 08.05.01/ КНЕУ . К ., 2004 — 36 с. 
15. Тищенко С. Молодым везде у нас работа/ Комсомольская правда . 15-21 июнь с. 10. 
16. J. B. Quinn, Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for industry, The Free Press, New York 1992. 
17. J. Cygler. Allianse Strategichne. /DIFIN, Warszawa 2002, s.32-36. 
18. J. H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison- Wesley, Publishing. Co., Bonn, Sydney 1993. p.38. 
19. P. DicKen, The Global Shift. The Internationalization of Economic Activity, The Guilford, New York, London 1992.