СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД АГРОЛОГІСТИКИ

Автори: 
N.A. Potapova

Vinnitsya National Agrarian University

Висвітлено питання побудови концепції агрологістики на основі системного підходу. На підставі тенденцій в розвитку аграрного сектору обґрунтовано необхідність запровадження ефективної агрологістики як інтеграційного елемента системи потокового управління. Визначено основні принципи системного підходу в концепції агрологістики.

1. Офіційний сайт Українського тижневика ділової інформації “Агропрофі” [Електронний ресурс].  – Режим  доступу:  http://www.agroprofi.com.ua./  2. Статистичний щорічник  України  за 2012 рік. – Київ: Державна служба статистики України, 2013. – 551 с. 3. Статистичний збірник “Сільське господарство України за 2012 рік” / за ред. О.М. Прокопенко. – Київ: Державна служба статистики України, 2013. – 402 с. 4. Статистичний бюлетень “Основні економічні показники виробництва  продукції  сільського  господарства  в  сільськогосподарських  підприємствах  за  2012 рік”  / за  ред. О.М. Прокопенко.  – Київ: Державна  служба  статистики України,  2013.  – С.  88. 5. Офіційний  сайт Української  аграрної  конфедерації [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://agroconf.org/content.  6.  Гаджинський  А.М. Логистика: учебник  /  А.М.  Гаджинський.  – М.: Издательско-торговая  корпорация “Дашков  и К0”,  2005.  –  432 с.  7. Модели  и  методы теории логістики  /  под.  ред.  В.С. Лукинского.  – СПб.: Питер,  2003.  –  176 с.  8. Косарева  Т.В.  Аграрна логістика: сутність та багатоаспектність / Т.В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. – № 10. –  С. 37 – 43. 9. Косарева Т.В. Логістизація економіки АПК / Т.В. Косарева // Економіка АПК. – 2003. – №  12.  – С.  23–27.  10.  Крикавський  Є.В.  Логістика:  компендіум  і  практикум:  навч.  посіб.  /  Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К.: Кондор, 2006. – 340 с. 11. Перебийніс В.І. Розвиток  автомобілебудування  та  перспективи транспортної  логістики  АПК  /  В.І  Перебийніс, О.В.  Перебийніс  //  Матеріали  6-ї  міжнар.  наук.-прак.  конф. “Ринок  послуг  комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. – К.: Автоекспо, 2004. – С. 154–159. 12. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір: монографія / І.Г. Смирнов. – К.: Обрії, 2004. – 335 с. 13. Величко О.П. Логістичне управління і біологічні потоки в агробізнесі // Електронне  наукове  фахове  видання “Ефективна  економіка” [Електронний  ресурс].  – Режим доступу:  http://www.  economy.nayka.com.ua/?op=1&z=726.  14.  Статистичний  бюлетень “Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2013 рік” / за ред. О.М. Прокопенко. – Київ: Державна служба статистики України, 2014. – 102 с.