Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Охарактеризовано інструментарій аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств. На підставі результатів анкетного опитування  визначено ключові фактори впливу на толінгові операції підприємств та вибрано репре- зентативні індикатори, які відображають їхній вплив. Розроблено та обґрунтувано кореляційно-регресійні залежності індикаторів інтерпретації найвагоміших внут- рішніх факторів впливу та зовнішніх факторів впливу на результуючий показник виконання толінгових операцій підприємства.

 1. Серединська В. М., Загородна О. М. та Федорович Р. В. (2010). Економічний аналіз, Тернопіль: Астон.
 2. Дідик А. М. (2016). Полівекторний розвиток підприємств: соціальноекономічні та регулятивні аспекти, Львів, Галицька видавнича спілка.
 3. Олексів І. Б. та Лісович Т. Ю. (2014). “Формування методу оцінювання ефективності впровадження організаційних змін у систему управління підприємством”, Бізнес Інформ, 7, с. 359–364.
 4. Олексів І. Б. (2011). “Практичні аспекти формування симультативної моделі врахування інтересів груп економіко-управлінського впливу для українських підприємств”, Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Серія: “Проблеми економіки та управління”, 698, с. 237–244.
 5. Тимощук М. Р., Кузьмін О. Є., Фещур Р. В. та ін. (2007). Планування соціально-економічного розвитку підприємств, К, УСБ НБУ.
 6. Фещур Р. В., ред. (2010). Економіко-математичне моделювання, Львів, Бухгалтерський центр “Ажур”.
 7. Фещур Р. В., Кічор В. П., Барвінський А. Ф. та Тимощук М. Р. (2010). Статистика, Львів, Бухгалтерський центр “Ажур”.
 8. Благун І. С., Кічор В. П., Фещур Р. В. та Воробець С. Й. (2011). Математичні методи в економіці. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.
 9. Нагірна М. Я. (2015). “Систематизація економічних індикаторів етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств”, Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Серія: Економіка, 20 (2/1), с. 93–97.
 10. Мельник О. Г. та Нагірна М. Я. (2013). “Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства”, Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, 5 (43), с. 63–66.
 11. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Мних О. Б. та Сорока О. А. (2004), Маркетингові дослідження, Львів: Інтелект-Захід.
 12. Селезньова К. В. (2013). “Обгрунтування факторів впливу на розвиток експортного потенціалу машинобудівного підприємства”, Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, Технічний прогрес та ефективність виробництва, 45 (1018), с. 102–115.
 13. Мельник О. Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.