СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Kindratska H.I., Kulyniak Yu.I.

Lviv Polytechnic National University

Проаналізовано структуру суб’єктів підприємництва України залежно від їхнього виду ( великі, середні, малі) та встановлено основні особливості їхньої діяльності. Досліджено за 2008–2014 рр. динаміку розвитку економіки України, найважливішого її сектору – промисловості та галузі промисловості – машинобудування за такими загальними показниками: вартість активів, обсяг реалізованої продукції і чистий прибуток, а також встановлено причини їхньої зміни. Здійснено порівняльне оцінювання темпових показників діяльності великих, середніх і малих підприємств України, охарактеризовано тенденції зміни цих показників. Проаналізовано співвідношення темпів зростання середньорічної вартості активів і обсягу реалізованої продукції, а також темпів зростання чистого прибутку і обсягу реалізованої продукції з метою оцінювання рівня ділової активності промислових підприємств і підприємств машинобудування.

1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015. 2. Гринькевич О. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення  управління діловою активністю підприємства / О. С. Гринькевич, Г. І. Кіндрацька // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С.215–218. 3. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. // Ю. Бригхэм, М. Эрхардт. – 10-е изд./ Пер. с англ. под ред. Е. А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2009. – 960 с. 4. Тонких А. С. Моделирование экономического роста предприятия: предпосылки разработки альтернативных моделей / А. С. Тонких,  А. С. Остальцев, И. С. Остальцев // Управление экономическими  системами. – 2012. – № 9. –  С. 34–45. 5. Хиггинс Р. С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2007. – 464 с. 6. Брег С. Настольная книга финансового директора // С. Брег; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 536 с. 7. Спільник І. Оцінка динамічності та збалансованості розвитку підприємства як економічної системи / І. Спільник // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 342–345. 8. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 9. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, 2014 р. Державна регуляторна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua.10.  Аналіз економічного стану України (грудень 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4972952. 11. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с. 12. Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств: Наказ Державного комітету статистики України від 31.12.2014 №417. 13. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь /  О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2014. – 200 с.