ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто проблему адаптації нових працівників в організації, її мету та основні складові. Детальну увагу зосереджено на психологічній складовій адаптації. Розглянуто емоційний інтелект як основний чинник психологічної адаптації нових працівників. Узагальнено значення емоційного інтелекту для кар’єри працівника.  Досліджено особливості взаємодії нових працівників з керівниками. Наведено основні стилі керівництва; ознаки, за якими можна визначити основні типи керівників, особливості їхнього мотивування, поведінку в конфліктних ситуаціях. Проаналізовано сумісності різних типів керівників з підлеглими.  Наведено рекомендації, які дають змогу поліпшити психологічну адаптацію працівників на новому місці роботи.

1. Демкович О.С. (2012) Сутність та основні чинники адаптації персоналу підприємств у ринкових умовах господарювання, Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 727. 46–48. 2. Іванісов О.В., Доровськой О.Ф. (2013) Впровадження наставництва як інструмента трудової адаптації та формування стандарту підприємства щодо адаптації молодих спеціалістів, Комунальне господарство міст. № 111. 232–238.  3. Гальчак Х.Р. , Козак П.З. (2013) Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств, Наукові записки Української академії друкарства, № 3. 111–115. 4. Гринців М. В. (2012) Психологічні особливості професійної адаптації молоді, Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки, Т. 2, Вип. 9, 54–57. 5. Захарчин Г. М., Андрусів С.Я. (2012) Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу підприємства, Науковий вісник НЛТУ України, Вип. 22.2. 389–394. 6. Киртадзе И. Типы собственников и руководителей, HRM.ua – Журнал HR Magazine, available at: http://www.hrm.ua/community/blog/1538.html 7. Кулик Ю. Є. (2006) Аналіз організаційних аспектів функціонування компанії, як фактор адаптації молодого спеціаліста до нового місця роботи. Культура народов Причерноморья. № 80. 81–83. 8. Куріна Н. С. (2013) Інноваційна модель концепції професійної адаптації персоналу, Бізнес інформ. № 8. 348–353 9. Мирошниченко Ю. В., Лобенко А. В. (2015) Адаптація персоналу: досвід зарубіжних та вітчизняних підприємств, Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. № 1 (2). 27–33. 10. Налчяджан А. А. (2010) Психологическая адаптация. Механизмы и стратегии, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо. 11. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. (2016) Психологія управління : підручник, 5-те вид., переробл. та допов. К. : Центр учбової літератури, 492 с. 12. Ячменьова В. М., Османова З.О. (2010) Сутність понять “ адаптація” та “адаптивність”, Проблеми економіки та управління. № 684. 346–353.