МОДЕЛІ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УХВАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті узагальнено теоретичні та методологічні основи обґрунтування господарських рішень. Концептуальні засади формування господарських рішень у статті передбачають виокремлення циклів господарювання суб’єктів. Автори розробили та розрахували економіко-математичні моделі оптимізації господарських рішень за даними господарської діяльності підприємств Львівщини, зокрема ПАТ « Алмазінструмент».

1. Василенко В. А. (2002) Теорія і практика розроблення управлінських рішень. Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 420 с. 2. Дерлоу Дес (2001) Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень, Наукова думка. Серія «Усе про менеджмент», 242 с. 3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., (1994) Основы менеджмента, М.: « Дело» ЛТД, 702 с. 4. Дарманська Г. О. (1997) Проблеми економічного механізму підготовки управлінських рішень, Хмельницький : Поділля,70 с. 5. Стадник В. В., Йохна М. А., (2003) Менеджмент,Посібник  К. : Академвидав, 464 с. 6. Кабушкин Н. И. (1999) Основы менеджмента, Учебн. Пособие. 2-е изд., испр. и доп. М. : ООО «Остожье», 336 с.7.Фатхутдинов Р. А. (1997) Разработка управленческого решения. Учебн. пособие М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 208 с. 8. Хміль Ф. І. (1995) Менеджмент. Підручник для студ. кооперативних вищ. навч. закладів К. : Вища школа, 351 с. 9. Теребух А. А., Кузьмін О.Є. (2014) Обґрунтування ухвалення поточних господарських рішень, Актуальні проблеми економіки. № 10.  171–179.