МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет Львівська політехніка

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв. Обґрунтування запропонованої стратегії розвитку інноваційного потенціалу підкріплено результатами приведеного ретроспективного аналізу ряду статистичних даних щодо організування інноваційної діяльності в Україні за період 2000-2020 роки. Зроблено висновок, що вибір вірної стратегії інноваційного розвитку промисловості України стане рушійною силою прискореного розвитку національного господарства в умовах прискореного науково-технічного прогресу.

 1. Блауг М., Гаман М. (2011) Управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід, К. : Вікторія.
 2. Бужанська К.О. (2009) Деякі складові теоретико-метологічної бази інноваційно-технологічної модернізації. Вісник ЖДТУ, 4, 202-207.
 3. Валінкевич Н.В. (2012) Управління потенціалом та розвиток підприємств на основі модернізації. Вісник Чернівецького торгово-економічного інституту, 1(45) с.128-134.
 4. Володін С.А., Чекамова О.І. (2017) Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки, Економіка АПК. 5. 65-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_12 (ISSN 2413-2322 (Online) ISSN 2221-1055 (Print))
 5. Волощук Л.О., Кірсанова В.В., Філиппова С.В. (2014) Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства. Одеса: ОНПУ; Центр аналітичних досліджень та експертиз.
 6. Представництво ЄС в Україні. (2011) Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Проект ЄС „Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні" К.: Фенікс.
 7. Войнаренко М.П., Череп А.В., Олейнікова Л.Г., Череп О.В. (2010) Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки. Хмельницький: ХНУ.
 8. Іщук С.О. (2006) Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку. Львів: ІРД НАН України.
 9. Косіюк О.М., Батик А.Ю. (2007) Потенціал підприємства: Формування і оцінка. Наука і економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 216, 57-64.
 10. Лісовська Л.С. (2020) Формування систем взаємодії у інноваційних процесах: концепція налагодження та інструменти оцінювання. Луцьк: Вежа-Друк.
 11. Марченко В.М., Цвіркун А.С. (2017) Система управління інноваційним потенціалом на промислових підприємствах. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 411–417. URL: http://ela.kpi.ua/ bitstream/123456789/22386/1/EV2017_411-417.pdf. (DOI: 10.20535/2307-5651.14.2017.108725)
 12. Маслак О.І., Квятковська Л.А. (2010) Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств. Ефективна економіка. 2010. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=298.
 13. Ульянова Л., Чайка Ю. (2021) Інноваційні аспекти сталого розвитку економіки України Економічний аналіз. 31 (1), 218-226. (ISSN 1993-0259 (Print). ISSN 2219-4649   DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.01.218 ).
 14. Новаківський, І.І., Лущак Н.С., Борбулевич В.З. (2016) Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 3, 230-245.
 15. Омельчак Г.В. (2014) Концептуальні основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. (77), 113-118.
 16. Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. (2010) Інноваційний потенціал управління організацією, Львів:  Вид-во Львівської політехніки.
 17. Станасюк Н.С. (2019). Розвиток промислового потенціалу: економічне оцінювання, просторові аспекти та державне управління. Львів, Вид-во Львівської політехніки. 300. (Код 978-966-941-151-8).
 18. Гейець В.М., Семиноженко В.П., Кваснюк Б.Є. (2007) Інноваційно-технологічний розвиток економіки. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України. К. : Фенікс.
 19. Фарат О.В., Русин-Гриник Р.Р. (2010) Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка".    684. 273-277. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18782/1/57-273-278.
 20. Федулова Л.І., Шовкун І.А. (2009) Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України. Наука та інновації. 5 (3), 5-15.
 21. Федулова Л.І. (2011) Науково-технологічний процес в Україні: Тенденції в кризових ситуаціях, Економіст. 1, 24-28.
 22. Статистичні дані Державного комітету Статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/