УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

1
Університет державної фіскальної служби України
2
Університет державної фіскальної служби України

У статті проаналізовано концепцію амортизаційної політики в Україні з позиції її якості та результативності практичної реалізації. Визначено основні проблеми її неефективності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційного потенціалу податкової амортизаційної політики з метою посилення впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності.

1. Jackson S. B., Xiaotao L., Cecchinia M., (2009) Economic consequences of firms’ depreciation method choice: Evidence from capital investments, Journal of Accounting and Economics., Vol. 48, No. 1, 54–68. 2. Keatinga S. A., Zimmerman J.L., (1999) Depreciation-policy changes: tax, earnings management, and investment opportunity incentives, Journal of Accounting and Economics, Vol. 28, No 3, 359–389. 3. Серебрянський Д. М. (2006) Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах, Дисертація канд. екон. наук : спец. 08.04.01. Ірпінь, 254. 4. Соколовська А. М., Єфіменко Т. І., Луніна І. О. (2006) Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду, монографія К.  НДФІ, 320. 5. Terregrossa R. A., (1997) Capital depreciation and investment demand, The Quarterly Review of Economics and Finance. Vol. 37, No. 1, 79–95. 6. House C. L., Shapiro M.D., (2008) Temporary Investment Tax Incentives: Theory with Evidence from Bonus Depreciation, The American Economic Review, Vol. 98, No. 3, 737–768. 7. Про концепцію амортизаційної політики : указ Президента України № 169/2001 від 7 березня 2001 року Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/169/2001 8. Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=z0288-00. 9. Податковий кодекс України (2013) Вісник податкової служби України, № 2 – 3. 1 – 416.