Людський капітал – основа розвитку підприємства

Автори: 
Є. Борщук, В. Приймак, С. Гинда

Виявлено роль людського капіталу в забезпеченні ефективного функціонування економічної системи, її інтенсивного розвитку і підвищенні якісного рівня виробничих процесів на підприємствах. Досліджено необхідність у проведенні економічного дослідження комплексу елементів із управління персоналом і виявлення місця та ролі людини в умовах сучасного виробництва. Визначено необхідність аналізу сутності та можливості застосування в економіці України основних засад теорії людського капіталу як компоненту і фактору конкурентоспроможності підприємства.

 1. Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування [Текст] : монографія / О. В. Захарова. — Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. — 376 с.
 2. Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку (еволюція методологічних підходів та сучасність) / В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування [Текст]. — 2005. — № 2. — С. 67–78.
 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О. А. Грішнова. — К. : Знання ; КОО, 2001. — 254 с.
 4. Злупко С. М. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. М. Злупко, Й. І. Радецький. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 193 с.
 5. Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии [Текст] / М. И. Туган-Барановский. — СПб. : Издание юридического книжного склада «Право», 1911. — 512 с.
 6. Економічна енциклопедія [Текст] : у 3 т. Т. 2 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Видавничий центр «Академія», 2001. — 848 с.
 7. Там само. —Т. 3. —952 с.
 8. Грішнова О. А. Людський розвиток [Текст] / О. А. Грішнова. — К. : КНЕУ, 2006. — 308 с.
 9. Богиня Д. П. Основи економіки праці [Текст] / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 2-ге вид.,стер. — К. : Знання-Прес, 2001. — 313 с.
 10. Приймак В. І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України [Текст] : монографія / В. І. Приймак, О. М. Гинда. — Львів : РАСТР 7, 2013. — 438 с.
 11. Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального потенціалу / О. Кендюхов // Економіка України [Текст]. — 2003. — № 4. — С. 28–33.
 12. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України [Текст]. — 2003. — № 7 (500). — С. 48–53.
 13. Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический поход [Текст] : избран. труд. по экономич. теор. / Г. С. Беккер ; пер. с англ. ; сост., науч. ред., послесл. Р. И. Капелюшников ; предисл. М. И. Левин. — М. : ГУ-ВШЭ, 2003. — 672 с.
 14. Lucas R. E. On the mechanics of economic development / R. E. Lucas // Journal of Monetary Economics [Text]. — 1988. — Vol. 22. — № 1. — Р. 3–42.
 15. Nelson R. R. Investment in humans, technological diffusion and economic / R. R. Nelson, E. Phelps // American Economic Association [Text]. — 1966. — № 2. — Vol. 61. —P. 69–75.
 16. Родченко О. О. Формування та використання людського капіталу. Регіональний аспект / О. О. Родченко // Збірник наукових праць [Текст]. — 2011. — Т. 12. — Вип. 183 : Трансформаційні процеси в сучасній економіці. — С. 156–161. — (Серія: Економіка).
 17. Newton’s Views on Space, Time, and Motion // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Text]. — [S. p.] : Stanford University, 2013. —Р. 22.
 18. Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis.