ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано основні закономірності розвитку інформаційного суспільства. Інтенсифікація процесів науково-технічної революції призвела до стрімкого зростання кількості технологічних процесів, видів виробленої продукції, товарів і послуг для населення, що призвело до збільшення обсягів і розмаїтості циркулюючої науковотехнічної інформації у суспільстві. В умовах ринкових трансформацій фактично усі організаційно-виробничі структури перебувають в режимі постійних змін, які зумовлені науково-технічним прогресом, зокрема у сфері удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто питання зростання обсягів інформації, знань, комунікацій, які є основними засадничими основами нового суспільного укладу. Розкрито особливості мережевого середовища, динаміки його розбудови. Проаналізовано динаміку посилення потужності інформаційно-комунікаційних технологій, а також вплив цих процесів на зростання виробничих потужностей виготовлення високотехнологічних пристроїв. Також наведено і проаналізовано сферу застосування графічних аналітичних методів аналізування процесів впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій.

1. Абдикеев Н.М. (2010), “Интернет-технологии в экономике знаний” учебник/ Н.М. Абдикеев– М.: Инфра-М, – 448 с. 2. Белл Д. (1999), “Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования” / Д.Белл; пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М.:, –783 с. 3. Кастельс М. (2000), “Информационная эпоха: Экономика, общество и культура” / Мануэль Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О.И.Шкаратана; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. – М.:, – 606 с. 4. Иноземцев В. Л. (1998), “За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире” / В. Л. Иноземцев. – М. : Academia : Наука, – 639 с.  5. Новаківський І.І. (2016),” Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія” / І.І. Новаківський  – Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 316 c. 6. Петрович Й.М. (2013), “Управління діяльністю організаційно-виробничих систем” Навчальний посібник / Й. М. Петрович. — К.: Знання,  — 510 с. 7. Стрелец И.А. (2006), Сетевая экономика. / Стрелец И.А. - М.: Эксмо, 2006. — 208 с. 8. Akoff R. (1985), “Planning for the future of the corporation” / R. Akoff; trans. with English. — Moscow: Progress, — 326 p. 9. Drucker P.F. (2007), “Management in the Future Society” P.F. Drucker. trans. from english — M: Williams, — 306 p. 10. Katz R.L. (1988), “The information society: An international perspective” / R.L. Katz– New York: Praeger, –168 p.11. Moore G.E. (1965), Cramming More Components onto Integrated Circuits / G.E. Moore // Electronics. - № 38(8), April 19. - P. 114-117.12. Toffler O. (1999), Adaptive corporation / O Toffler // New postindustrial wave of the West. Anthology for the genus. B.J. Inozemtsev M .: Academy. 1999. P. 448-464.