інформаційне суспільство

Аналіз функціонування та організації віртуальних комунікативних середовищ українських науковців

Запропоновано аналіз мережевих спільнот як джерел інформаційної комунікації, подано коротку характеристику та порівняльний аналіз популярних веб-спільнот. Розроблено схему функціонування сайта «Українська наукова інтернет-спільнота» (http://www.nauka-online.org).

Система електронного судочинства: до питання комплексності компонентів

У цій статті проводиться дослідження комплексності системи електронного судочинства шляхом визначення його основних компонентів та їх значення для здійснення правосуддя.

Аспект збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби: питання «кіберсуверенізації»

Анотація. Стаття присвячена визначення аспектів збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби, а також розгляду цієї проблематики в контексті викликів інформаційного суспільства, зокрема щодо “кіберсуверенізації”.

Роль релігійних організацій у сучасних суспільно-правових відносинах

Стаття присвячена аналізу ролі релігійних організацій в сучасному суспільстві в контексті інформаційних та глобалізаційних змін сучасності та їх впливу на суспільно-правову реальність. 

Правові засади електронної комерції в соціальних мережах

У статті проведено дослідження теоретичних аспектів поняття «електронна комерція». Зауважено, щонормативно-правова база України в сфері е-комерції перебуває в стані стрімкого розвитку. Підписавши Угоду про Асоціацію, Україна взяла на себе чималі зобов’язання, зокрема забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, відповідно до напрямів, визначених Угодою сторін, відтак, одним з яких якраз і є електронна комерція.

ЦИФРОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті досліджено цифрові права людини в епоху глобалізації. Зауважено, що поява феномену – цифрових прав людини пов’язано з виникненням свободи доступу до Інтернету, а також визначення потенційного «right to be forgotten» (права вимагати видалення персональних даних, конфіденційної інформації про особу з результатів пошукових сервісів).

Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві (оглядова стаття)

Авторки статті аналізують феномен уваги у людському бутті, який зазнав й продовжує зазнавати змін під впливом інформаційних технологій. Подається короткий історико-філософський огляд підходів до аналізу феномену уваги в різні епохи: від Античності і до ХХ ст. На основі цього огляду авторки висновують, що у філософській інтерпретації від Античності до ХХ ст. увага визначається як турбота про себе.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IT-СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті показано роль, значення і особливості ІT–сфери в сучасній ринковій економіці. Автори намагаються з’ясувати основні причини зростання галузі, а також виявити ті проблеми, які все ще гальмують її розвиток.

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано основні закономірності розвитку інформаційного суспільства. Інтенсифікація процесів науково-технічної революції призвела до стрімкого зростання кількості технологічних процесів, видів виробленої продукції, товарів і послуг для населення, що призвело до збільшення обсягів і розмаїтості циркулюючої науковотехнічної інформації у суспільстві. В умовах ринкових трансформацій фактично усі організаційно-виробничі структури перебувають в режимі постійних змін, які зумовлені науково-технічним прогресом, зокрема у сфері удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційне суспільство як головний пріоритет перспективного розвитку держави

Розглянуто передумови створення інформаційного суспільства в Україні та розкрито його значення для розвитку держави. Проаналізовано поняття “інформаційне суспільство”, розкрито концепції його застосування. Визначено рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, недоліки та завдання з їх подолання згідно зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано показники міжнародного рейтингу розвитку інформаційного суспільства в Україні.