ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАДИ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНЕДЖЕРІВ

1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет “Львівська політехніка”

В статті наведено сформовано підхід щодо формування ефективних управлінських команд з урахуванням комплексного розгляду завдань, які постають перед організацією. Зокрема досліджено теоретичні основи вирішення прикладних проблем адаптації систем менеджменту з урахуванням людського фактору. Представлено бачення управління організацією через тріаду теорія – політика – практика, розкрито сутність кожного вказаного елемента в менеджменті. Запропоновано типологічний підхід щодо оцінювання світогляду менеджерів з урахуванням такого підходу в спеціалізованому тривимірному просторі. Показано, що сукупність функцій кожного конкретного менеджера можна представити певним конусом типових рішень. Розроблено метод формування проектних команд з урахуванням конусу узагальнених функцій і характеристик менеджерів-претендентів. Порівняння експертних оцінок роботи менеджера дає змогу результативно формувати управлінські проектні команди для ефективного розвитку організації, розробити концепцію адаптації системи управління організації з урахуванням людського фактора.

1. Акофф Р. (1985) Планирование будущего корпорации,  пер. с англ. – М.: Прогресс, 326 с. 2. Белл Д. (1999) Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Д. Белл; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 783 с. 3. Клейнер Г.Б. (2001) Экономико-математическое моделирование и экономическая теория, Экономика и математические методы. № 3. Т. 37. 1-25. 4. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В. (2014) Управління змінами, Львів: Вид-во Львівської політехніки», 356 с . 5. Тімофєєва В. О., Чумаченко І. В. (2015) Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія, Х.: ХНУРЭ, 244 с. 6. Морушко О.О., Висоцький А. Л. (2016) Основні управлінські культури: соціонічний аналіз, Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності–Вип. 1 (13). – Т. 1. – Маріуполь. 55-61. 7. Новаківський І. І. (2016) Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 316 c. 8. Процак К. В., Романів Л.В. (2016) Психологічні аспекти адаптації персоналу організації, Вісник «Проблеми економіки та управління», Львів: Видавництво Львівської політехніки, №847. 238-243. 9. Тоффлер О. (1999) Адаптивная корпорация, Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология под ред. B. T. Иноземцева. – М.: Академия. 448-464. 10. Чухрай Н. І., Просович О.П. (2015) Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: підручник, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 500 с.