ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Економічний університет у Вроцлаві, кафедра статистики

У статті обґрунтовано посилення соціально-економічного значення інституційного середовища продуцентів медичних послуг в умовах зростання цінності якісних параметрів людського потенціалу. Одним із проявів сучасної парадигми медичної допомоги, яка передбачає зміщення акцентів у бік інтернаціоналізації та глобалізації, стало виокремлення високорентабельної міжнародної бізнес-моделі, котра синтезує медичну і туристичну діяльність

На основі опрацювання наукової літератури з тематики капіталізованого людського потенціалу та туристики, авторами доведено актуальність і затребуваність поглиблення нового напряму наукових досліджень – медичного туризму. Описано передумови, які полегшили розв’язання на міжнародному рівні проблем з доступністю лікування.

Вивчення підходів до сутності медичного туризму у вітчизняній та зарубіжній літературі дозволило авторам розкрити власне трактування її змісту, показати видову структуру, визначити типологію потоків споживачів.

Наведено показники, які свідчать про нарощення обсягів міжнародного медичного туризму у світі. Досліджено географічну спрямованість туристичних потоків та причини такої спрямованості.

Охарактеризовано інституційне середовище розвитку медичного туризму в Україні. Описано позитивні зрушення і проблеми становлення вітчизняної індустрії медичного туризму.

 1. AirCARE1 Medical Tourism. Trends. Facts and Figures. Available at: www.airambulanceone.com.
 2. Поворозник М. Ю. (2017) Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. №63-64. – С. 16–24.
 3. Becker G. (1962) Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. №70, рр. 9-49.
 4. Schultz T. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review. T. 51, №1. рр. 1-17.
 5. Петрович Й. М., Бондаренко Ю.Г., Просович О.П. (2019) Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери, Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». №3. С. 3-15.
 6. Гальків Л.І., Сорочак О. З. (2017) Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери Ефективна економіка. № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua.
 7. Karyy O. І., Нalkiv L. І., Halaz L.V. (2018) Sanatorium and health resorts in Ukraine: view characteristic, regional specificity and dynamics of development, Scientific Bulletin of Polissia. №2(14). С. 172-178.
 8. Kurek W (2007) Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 232 с.
 9. Мальська М. П., Бордун О. Ю. (2018) Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури». 128 с.
 10. Романова А. (2017) Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору, Проблеми і перспективи економіки та управління. № 1. – С. 62-68.
 11. Малімон В. В. (2013) Концептуальні засади формування регіонального ринку медичного туризму,  Вісник Університету банківської справи Національного банку України. №1. С. 34-38.
 12. Діденко К. Д., Жученко В.Г. (2016) Медичний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 16(4). С. 101-105.
 13. Rab-Przybyłowicz J. (2010) Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.. №53. рр. 695-706.
 14. Malkowski A. (2017) Turystyka medyczna w obszarach przygranicznych na przykładzie województwa Zachodniopomorskiego,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, №487, рр.168-176.
 15. Białk-Wolf A. (2010) Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. №53. рр. 653-662.
 16. Lubowiecki-Vikuk A. P. (2012) Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. №84. рр. 553-568.
 17. Баєв В. В. (2015) Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні, Агросвіт. №7. С. 35-38.
 18. Рубинская Э. Д. (2015) Развитие международной миграции рабочей силы в динамике глобализационных процессов, Вопросы регулирования экономики. Т.6. №1. С.83-90.
 19. Романів O. (2010) Географія медичного туризму Європи, Часопис соціально-економічної географії. №8(1). – С.79-84.
 20. Гнедик Є. (2019) Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму Господарське право і процес. №3. С. 80-86.