МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

2019;
: pp. 23-29
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Проаналізовано  процеси  надання  медичних  послуг  та  визначено  основні  критерії  якості  медичної послуги для медичної установи  як надавача послуги  та для пацієнта як споживача послуги. Обґрунтовано доцільність застосування функції якості медичних послуг та подано математичну модель процесів надання медичної послуги.

[1]  Про  державні  фінансові  гарантії  медичного обслуговування  населення.  Закон України   від  19.10.2017 номер 2168-VIII.  [Online].  Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

[2]  Реєстр  медико-технологічних  документів. [Online].  Available:  http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/ haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy/item/39-protokoly-provizora-farmatsevta.

[3]  Про  вдосконалення  державної  акредитації закладів  охорони  здоров’я.  Наказ  Міністерства  охорони здоров’я  України №  1116  від  20.12.2013,  Київ,  Україна, 2013.

[4]  Держспоживстандарт  України.  ДСТУ  ISO 9001:2009.  Системи  управління  якістю.  Вимоги:  (ISO 9001:2008, IDT); Київ, Україна, 2009.

[5]  Держспоживстандарт  України.  ДСТУ  IWA 1:2007.  Системи  управління  якістю.  Настанови  щодо поліпшування  процесів  у  організаціях  охорони  здоров’я: (ІWA 1:2005, ІDT), Київ, Україна, 2008.

[6] З. Надюк, Державне управління якістю медичної допомоги  в  системі  охорони  здоров’я  України,  автореф. дис.  канд.  наук  з  держ.  упр.  [Online].  Available:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

[7]  М.  Микийчук,  Метрологічне  забезпечення якості  продукції  на  стадії  виготовлення,  автореф.   дис.   д-ра  техн.  наук,  Львів,  Україна:  Нац.  ун-т “Львівська політехніка”, 2012.

[8] Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року . Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 454  від 01.08.11. Київ, Україна, 2011. 

[9] О.  Чабан, О.  Бойко, “Формулювання  засад  для розроблення  методики  оцінювання  якості  медичних послуг”,   Вимірювальна техніка та метрологія,  вип.  75,   с. 48–51, 2014.