Інституційна сутність держави у світовій політичній думці

https://doi.org/10.23939/shv2017.02.031
Надіслано: Вересень 28, 2017
Прийнято: Жовтень 30, 2017
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

Досліджено погляд на інституційну сутність держави в контексті діалектики її взаємовідносин із суспільством у основних ідейно-політичних напрямах світової політичної думки – лібералізмі, консерватизмі, націоналізмі, соціалізмі.

Актон, Л. (2000). Національність. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.), Націоналізм: Антологія (с. 84–107). Київ: Смолоскип.

Альтер, П. (2000). Націоналізм: проблема визначення. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.), Націоналізм: Антологія (с. 211–220). Київ: Смолоскип.

Берк, Е. (2008). Суспільний договір, зобов’язання і права людини. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.), Консерватизм: Антологія (с. 215–221). Київ: Смолоскип.

Бостан, С. К. (2005). Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. Запоріжжя: Юрид. ін-т.

Колрідж, С. (2008). Безперервний суспільний договір. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.), Консерватизм: Антологія (с. 222–227). Київ: Смолоскип

Кухта, Б. (2008). Нариси з історії європейської політичної думки Львів: Б в.

Локк, Дж. (2009). Цілі політичного суспільства та врядування. In О. Проценко, & В. Лісовий (Упоряд.), Лібералізм: Антологія (с. 639–644). Київ: Смолоскип.

Луцишин, Г. (2012). Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Піча, В. (Уклад.). (2014). Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник. Львів: Новий світ-2000.

Себайн, Д., Торсон, Т. (1997). Історія політичної думки. Київ: Основи.

Хома, Н. (Ред.). (2014). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник Львів: Новий Світ-2000.

Хома, Н. (Ред.). (2017a) Історія політичної думки : підручник: у 2-х т. Т. 1.: Від зародження до початку ХХ ст. Львів: Новий Світ-2000.

Хома, Н. (Ред.). (2017b). Історія політичної думки : підручник: у 2-х т. Т. 2: ХХ – поч. ХХІ ст. Львів: Новий Світ-2000.

Шульженко, Ф. (2007). Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації. Київ: КНЕУ.