Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті комплексно проаналізовано поняття громадянського суспільства як політико-правового явища. Розглянуто джерелознавчий матеріал, який характеризує процес розвитку системи поглядів на громадянське суспільство на теренах України. Досліджено еволюцію поняття громадянського суспільства у працях українських мислителів, зокрема С. Оріховського-Роксолана, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка та ін. Визначено особливості розвитку концепції громадянського суспільства кін. XIX – поч. XX ст. у працях видатних українських діячів. Здійснено науковий аналіз проблем побудови громадянського суспільства в сучасних умовах та визначено шляхи їх реалізації на практиці.

1. Orіkhovs'kii-Roksolan S. Napuchennya pol's'komu korolevі Sigіzmundu Avgustu (1543) [Napuchennya polskomu korolevі Sigіzmundu Augustus (1543)]. History of political and legal doctrines [reader for jurid. Universities and Faculty s]; Nat. jurid. Acad. Ukraine named. Yaroslav the Wise; comp. and Society. Ed. GG Dolenko. Kharkiv: Fact Publ, 2000. p. 275. 

2. Podolyns'kyy S. A. Vybrani tvory [Selected works]. compilation., preface and notes LY Korniychuk; Kiev. nat. economy. Univ. Kiev, 2000. 326 p. 

3. Terlets'kyy O. Istoriya Ukrayiny vid 1728 do 1917 r. [History of Ukraine from 1728 to 1917]. L'viv: Prosvita Publ, 1936. 104 p. 

4. Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny vid 16.07.1990 r. [Declaration of State Sovereignty of Ukraine of 16.07.1990 p.]. Supreme Council of Ukraine. 1990. № 31. Art. 429. 

5. Konstytutsiya Ukrayiny: Iz zminamy, vnesenymy z•hidno iz Zakonom # 2222-IV vid 08.12.2004 r. [The Constitution of Ukraine, amended according to the Law № 2222-IV of 08.12.2004 p.]. Kiev: Veles Publ., 2008. 48 p. 

6. Odyntsova A. V. Hrazhdanskoe obshchestvo: proshloe, nastoyashchee, budushche [Civil Society: Past, Present and Future]. Socio-Political Sciences. 1991. Vol. 12. pp. 40-51. 

7. Hurzhiy O. I. Pravo v ukrayins'kiy kozats'kiy derzhavi, (druha polovyna KhVII – KhVIII st.) [Right in the Ukrainian Cossack state (second half XVII–XVIII century)]. Kiev: AN Ukrayiny. In-t istoriyi Ukrayiny Publ, 1994. 222 p. 

8. Pas'ko I. Hromadyans'ke suspil'stvo i natsional'na ideya: Ukrayina na tli yevropeys'kykh protsesiv: Komparatyvni narysy [Civil society and national idea: Ukraine against the background of European processes, comparative essays]. Donets'k: Skhidnyy vydav. Dim Publ, 1999. 184 p. 

9. Prylous A. My – meta i zasib, abo Pravyla spivzhyttya dlya dushi ta ekonomiky [We – the goal and the means, or the rules of coexistence for the life and economy]. Voice of Ukraine. 2002 May 28. p. 7. 

10. Kravchenko I. I. Kontseptsiya grazhdanskogo obshchestva v filosofskom razvitii [The concept of civil society in philosophical development]. Polis.1991. No 5. pp. 126–139. 

11. Pavlenko R. Dynamika hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [The dynamics of civil society in Ukraine]. New policy. 1996. No5. pp. 17-23. 

12. Ryabchuk M. Vid Malorosiyi do Ukrayiny: Paradoksy zapizniloho natsiyetvorennya [From Little Russia to Ukraine: Paradoxes belated Nation Building]. Kiev: Krytyka, 2000. 272 p. 

13. Naperedodni. Ukrayina na rubezhi tysyacholit'. Ekspertni otsinky. [On the eve. Ukraine at the turn of the millennium. Expert assessments]. Kiev, 2000. pp. 23–35, 77, 91. 

14. Shynkaruk V. Hromadyans'ke suspil'stvo, derzhava, ideolohiya [Civil society, the state ideology]. State building. 1993. No 5. pp. 53–56. 

15. Vozzhenikov A. V. Natsional'naya bezopasnost': teoriya, politika, strategiya: monografiya [National Security: Theory, Policy, Strategy: the monograph]. Moscow: NPO “Modul'” Publ, 2000. 240 p. 

16. Kratkii politologicheskii slovar' [Brief Political Science Dictionary]. pod red. S. G. Ryabova, Z. I. Timoshenko. Kiev: RAPO “Ukrvuzpoligraf” Publ, 1992. 104 p. 

17. Kin Dzh. Hromadyans'ke suspil'stvo. Stari obrazy, nove bachennya [Civil society. The old images, a new vision]. Kiev: K.I.S.; ANOD Publ, 2000. 246 p. 

18. Politolohiya: pidruch. dlya stud. un-tiv [Political science: textbook. for students. un-ing]. za red. O. I. Semkiva. Lviv: Svit Publ, 1993. 592 p. 

19. Oliynyk A. Yu. Teoriya derzhavy i prava: navch. posib. [Theory of law: teach. guidances.]. A. Yu. Oliynyk, S. D. Husaryev, O. L. Slyusarenko; Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny. Kiev: Yurinkom Inter Publ, 2001. 200 p. 

20. Shemshuchenko Yu. S. Hromadyans'ke suspil'stvo [Civil society] // Legal Encyclopedia: [6 vols.] / Redkol .: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.). Kiev: Ukr. entsykl.Publ, 1998. Vol.1. pp. 646–647. 

21. Andrusyak I. Blysk i zlydennist' ukrayins'koyi natsional-demokratiyi: Politolohichne ese [Shine and poverty Ukrainian national democracy Politological essay]. Kiev: Smoloskyp Publ, 1999. pp. 54–55.
 

T. Harasymiv, T. Dasho «Theory and practice of civil society historical and legal experience of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/theory-and-practice-civil-society-historical