Європейська Служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) як інструмент посилення міжнародного впливу ЄС: стан та передумови для змін (науково-дослідна стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.047
Надіслано: Грудень 16, 2017
Прийнято: Квітень 13, 2018
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Виокремлено ключові принципи зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності Європейського Союзу, а також основні органи, що відповідають за її реалізацію. Розглянуто Європейську Службу зовнішньої діяльності як "дипломатичну агенцію" Союзу і встановлено спільні та відмінні риси інституційного механізму дипломатії національних держав і ЄС. Робота виконана із застосуванням таких наукових методів, як-от: порівняння, аналізу документів, структурно-функціонального, а також неоінституційного підходу.

Актуальність теми зумовлена внутрішніми процесами, які зараз відбуваються в Українській дипломатичній службі, зокрема, її реформацією відповідно до кращих зразків світового досвіду. З огляду на те вивчення досвіду Європейської практики, виявлення її позитивних і негативних особливостей матиме безумовну користь у реалізації процесу реформації Української дипломатичної служби. Водночас з'ясування особливостей організації зовнішньополітичної діяльності ЄС можна розглядати як інструмент оптимізації співпраці між ЄС і Україною.

Загалом організаційна структура Європейської Служби зовнішньої діяльності потребує вдосконалення. Їй як єдиному органу регулювання зовнішніх відносин бракує ресурсів для ефективної політичної координації зовнішньополітичної діяльності ЄС. Зрештою, єдиного бачення Європейської Служби зовнішньої діяльності як суб'єкта, який відіграє ключову роль у зовнішній політиці та дипломатії ЄС, ще не сформовано. Процес її формування, перш за все, залежатиме від прагнень національних держав зміцнювати позицію ЄС на світовій арені, а також від здатності Європейської Служби зовнішньої діяльності сприяти реалізації цих намірів, одночасно виконуючи свої функції з максимальною користю для національних інтересів окремих держав. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення організаційної структури Служби може бути предметом подальшого наукового дослідження.

Бережна, К. (2015) Європейська Комісія в інституційному механізмі Європейського Союзу. Актуаль­ні проблеми вітчизняної юриспруденції, 6, 126-131.

Вархов, Г. (2013) Сім'ї політичних партій Європарламенту: засади функціонування та ідеологічні особливості. Прикарпатський вісник НТШ. Думка, 3 (23), 41-19.

Волоско, Я. (2011) Правовий статус Президента Європейської Ради ЄС за Лісабонським договором 2007 р. Вісник Львівського університету, 28, 132-138.

Гладенко, О. (2008) Лісабонський договір ЄС 2007 р. як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу. Вісник Центральної виборчої комісії, 11, 73-77.

Гнатюк, М. (2013) Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних ресурсів у формуванні міжнародної актор-ності ЄС. Наукові записки. Політичні науки, 147, 47-51.

Грачевська, Т. (2014) Парадипломатія як складова процесів регіоналізації на сучасному етапі. Грані. Political science, 12 (116), 77-82.

Давиденко, О. (2013) Правовий статус Верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики. Юридичні і політичні науки. Держава і право, 60,

412-418.

Давиденко, О., Фалаєва, Л. (2012) Особливості реалізації Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу. Вісник Академії адвокатури України, 2 (24), 82-88.

Договір про Європейський Союз. Отримано з: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029

Зонова, Т. (2003) Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. М.: Российская политическая энциклопедия.

Ильин, Н. (2008) Основы права Европейского Союза. М.: Норма.

Мирна, Н. Європейський Союз: правові та інституціональні засади політики регіонального розвитку. Отримано з: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/4/03.pdf

Могерини назначила Хельгу Шмид генсеком Европейской внешнеполитической службы. Европейская правда. Отримано з: http://www.eurointegration.com.ua/ rus/news/2016/06/15/7050838/

Нечаюк, І. (2012) "Євроскептицизм" в контексті поглиблення європейської інтеграції та внутрішнього реформування на початку XXI сторіччя. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 33, 255-264.

Панкевич, О., Кілик, М. (2007) Особливості обрання Європейського парламенту. Вісник Центральної виборчої комісії, 2 (8), 89-94.

Пістракевич, О. (2016) Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 192-200.

Руда, В. (2009) Динаміка розвитку Спільної зовнішньої політики та політики безпеки країн ЄС після 1991 р. Наукові праці. "Історія", 104 (91), 153-159.

Рябоштан, Є. Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського Союзу після Лісабонської угоди. Політико-інституційний аспект. Отримано з: http://www. kymu. edu. ua/ vmv/ v/p04/12_ryabo. pdf

Саракуца, М. (2012) Місце Європейської служби зовнішньої діяльності в системі органів Європейського Союзу. Правова держава, 15, 283-286.

Стрежнева, М. & Руденкова, Д. (2016) Европейский Союз: архитектура внешней политики. М.: ИМЭМО РАН.

Фалалаєва, Л. (2016) Організаційно-правові засади функціонування Європейського парламенту. Журнал Верховної Ради України "Віче", 15. - Отримано з http://veche.kiev.ua/journal/5277/

Ціватий, В., Шаповалова, О (2013а) Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): полі-тико-інституційний аспект. Журнал "UA Foreign Affairs -зовнішні справи ", 13 (1), 42-45.

Ціватий, В., Шаповалова, О (2013b) Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект (частина 2). Журнал "UA Foreign Affairs - зовнішні справи". Отримано з http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ diplomatija-ta-jevropeiska-sluzhba-zovnishnoji-dijalnos-1/

Шатун, В. (2014) Оборонна і безпекова політика Європейського Союзу: формування та еволюція. Наукові праці. Політологія, 218 (230), 60-67.

Шелудченкова, А. (2011) Спільна політика безпеки і оборони в структурі Європейського Союзу. Актуальні проблеми держави і права, 4, 381-387.

Яковюк, І. (2014) Європейський парламент: динаміка правового статусу. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 27, 62-76.

Creation of the EEAS. European Union External Action. Отримано з https://eeas.europa.eu/headquarters/ headquarters-homepage/3648/creation-eeas_en

The     Treaty     of    Lisbon.     Retrieved     from http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19

What we do. European Union External Action. Retrieved from https://eeas.europa.eu/headquarters/ headquarters-homepage/2725/what-we-do_en