Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації: імператив соціального інтелекту (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.02.026
Надіслано: Жовтень 16, 2018
Прийнято: Жовтень 03, 2018
1
Луцький національний технічний університет

Досліджено актуальність формування нової відповідальної світової цивілізації, розглянуто сучасні моделі сталого економічного розвитку світової цивілізації, розроблених провідними вченими сучасності: концепцію «повного світу» Германа Е. Дейлі, модель стійкої та гуманної глобальної цивілізації П. Раскіна, модель суспільства нульових граничних витрат та цивілізації емпатії Дж. Ріфкіна.
Автор детермінувала рушійні сили розвитку нової економічної системи на основі класифікації потреб як рушійних сил розвитку людства на різних стадіях його еволюції, яку здійснено на основі фактів економічного минулого людства, теорії потреб ERG К. Альдерфера, врахування об’єктивної дії всезагальних законів, таких як закон зростання потреб, закон зростання продуктивності праці, закон відносної рідкості ресурсів, закон поділу праці, закон планомірного розвитку економіки, а також застосування методів аналогії, аналізу та синтезу, гіпотетико-дедуктивного методу та системного підходу.
У результаті проведеного дослідження головною рушійною силою розвитку постіндустріального суспільства та становлення нової світової цивілізації визначено забезпечення сталого економічного розвитку людства із піклувальним ставленням до природи з метою збереження планети для наступних поколінь та орієнтація на підвищення рівня життя людства через розвиток соціального інтелекту. В цьому аспекті досліджено сутність поняття емпатії та соціального інтелекту як унікальних здібностей людини на противагу штучному інтелекту в сучасному інтегрованому суспільстві, проаналізовано їх значення для глобалізованого світу, та перспективні напрямки подальших досліджень.
 

Andrushchenko, V., Horlach, M. (1997). Social Philosophy: A Brief Encyclopedic Dictionary. [In Ukrainian]. Kyiv: PH “Rubicon”
Korolchuck, L. (2018). The Main Preconditions for the transition to a new economic system. European integration in the context of a new paradigm of world order. [In Ukrainian]. In European Integration Processes in the 21st Century: Key Trends, Major Challenges and New Opportunities: Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference (Kyiv, March 26-27, 2018), 287. Retrieved from http://aprei.com.ua/wp-content / uploads / 2018/04 / 8F.pdf
Kunitsyna, V. (2001). Interpersonal Communication. Textbook for High Schools. [In Russian]. Saint-Petersburg: Peter.
Daly, H. (2005). Economics in a Full world. Scientific American, September. Retrieved from http://www.Steadystate.org/wpcontent/uploads/Daly_ SciAmerican_ FullWorldEconomics(1).pdf
Raskin, P. (2006). The Great Transition Today: A Report from the Future. GTI Paper Series, № 2, the Tellus Institute. Retrieved from http://www.greattransition. org/archives/papers/The_Great_Transition_Today.pdf
Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society:The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. Palgrave Macmillan in the U.S. – a division of St. Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/arenattachments/678574/8d936dd16fbf9d282402b7311e488200.pdf
Rifkin, J. (2009). The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis. Penguin Group (USA) Ink., 375 Hudsom Street, New York, USA. Retrieved from http://empathiccivilization.com/read/