Аналіз чинного законодавства, яке спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Levitska O.
"Analysis of the current legislationaimed at comba ting illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проблема наркоманії є глобальною для суспільства, оскільки за сутнісною ознакою є більше соціально-економічна, ніж медичнно-правова, що потребує боротьби не з наркоманами, а саме з наркоманією як із явищем. Вони реалізуються через державну політику як цілеспрямовану діяльність публічних і приватних структур, співпраці з громадянським суспільством із розробленням та реалізацією методів, механізмів та інструментів дії правової, економічної, соціальної, психологічної, медичної та інших складових і є оптимальним синтезом об’єктивних тенденцій суспільного розвитку і суб’єктивних суджень людей про власні інтереси в суспільстві. Державно-правова політика щодо запобігання, протидії та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має формуватися як за збалансованими підходами, чітко визначеними цільовими установ- ками, спрямованими на істотне скорочення немедичного вживання наркотиків, так і для усунення фінансових, організаційних, технічних, інформаційних та інших передумов функціонування наркозлочинності. Державна політика України щодо запобігання та протидії наркоманії є органічним поєднанням двох складових: боротьба із злочинністю та політика у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. За часів незалежності вона пройшла складний шлях розвитку, було прийнято низку нормативно-правових актів щодо регулювання та правозастосовної діяльності, мали місце численні недоліки і прорахунки в законодавчому полі, не вирізнялися системністю й послідовністю дії влади в адекватному реагуванні на зовнішні і внутрішні наркозагрози.

1. Kry`minal`no-pravovi problemy` borot`by` z rozpovsyudzhennyam narkomaniyi[Criminal law problems in
combating the spread of drug addiction]. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3091 2. Pro
vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` “Pro obig v Ukrayini narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n, yix
analogiv i prekursoriv”[ On Amendments to the Law of Ukraine “On Circulation in Ukraine of Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances, Their Analogues and Precursors”]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-14 3.
Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2019-2020 roky` z realizaciyi Strategiyi derzhavnoyi polity`ky` shhodo
narkoty`kiv na period do 2020 roku[On approval of the action plan for 2019-2020 for the implementation of the State
Drug Policy Strategy for the period up to 2020 ]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1 %80 4.
Pro zaxody` proty`diyi nezakonnomu obigu narkoty`chny`x zasobiv, psy`xotropny`x rechovy`n i prekursoriv ta
zlovzhy`vannyu ny`my`[On measures to combat illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors and their abuse]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0 %B2 %D1 %80.