Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів

2013;
: сс. 43 – 50

Жежнич П. І. Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів / П.І. Жежнич, А.Ю. Шілінг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 43–50. – Бібліографія: 17 назв.

Authors: 

Жежнич П. І., Шілінг А. Ю.

This paper deals with the architecture of virtual communities. The classification of the content of specialized educational web communities was carried out, and as a result, the classification by community members with regard to personalization data was made.

1. Березко О.Л. Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Інформаційні системи та мережі: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 631. — С.11—18.
2.Березко О. Л. WWW як соціальна мережа / О. Л. Березко, А. М. Пелещишин // Proc. of the Second Intern. Conf. on Computer Science and Engineering (CSE’2007). — Lviv, 2007. — P. 29–30.
3. Березко О.Л. Аналіз сучасних концепцій розвитку середовища WWW / О.Л. Березко, А.М. Пелещишин // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 565. — 2006. — С.57—64.
4. Голощук Р. О. Веб-спільноти в дистанційній освіті / Р.О. Голощук, Н.О. Думанський, Ю.О. Сєров // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — 2008. — Вип. 18.10. — С.286—292.
5. Невесенко Е. Д. Влияние интернет-сообществ на региональные социальные процессы [Текст] / Е. Д. Невесенко // Молодой ученый. — 2011. — № 8. Т.2. — С. 88–92.
6. Патаракин Е.Д., Сетевые сообщества и обучение, М., «ПЕР СЭ», 2006 г., с. 8.
7. Патрушева Л. С. Коммуникативные роли участников интернет-форума / Л.С. Патрушева // Филология. Искусствоведение. Вып. 52: Вестник Челябинского государственного университета. — № 10(225) — 2011. — С. 109–113.
8. Пелещишин А.М. Гендерні та вікові відмінності мови у Інтернет-комунікації / А.М. Пелещишин, С.С. Федушко // Зб. наук. пр.: Людина. Комп’ютер. Комунікація / за ред. Ф.С. Бацевича. — Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — С. 88–90.
9. Пелещишин А. М. Методи верифікації персональних даних на основі гендерного аналізу мови користувачів Веб-спільнот / А. М. Пелещишин, С. С. Федушко // Східно-Європейський журнал передових технологій. — № 3/4(45)/2010. — Харків, 2005. — С.37—39.
10. Пелещишин А. М. Оптимізація форумів та інших форм спільнот користувачів WWW / А. М. Пелещишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Інформаційні системи та мережі. — 2004. — № 519. — С.275—284.
11. Плешаков В.А. Киберсоциализация человека в информационном пространстве // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’2009: Сборник научных трудов. — Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009.
12. Федушко С. Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот / С. Федушко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Інформаційні системи та мережі». — 2011. — № 699. — 362–375.
13. Miller K. Communication Theories: Perspectives,processes, and contexts / K. Miller. — New York: McGraw-Hill, 2005.
14. Rheingold H. The Virtual Community. [Електронний ресурс]. — Доступний з: http://www.well.com/user/hlr/vcbook/index.html.
15. Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading onthe Electronic Frontier / H. Rheingold // The MIT Press. — 2000. — P.360.
16. Wire N. Led by facebook, twitter, global time spent on social media sites up 82 % year over year, 2010. [Електронний ресурс] — Режим доступу — http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/led-byfacebook-twitter-global...
year/.
17. Zhang Y. Web Communities: Analysis and Construction / Y. Zhang, J. Xu Yu, J. Hou. — 2005. — 187 p.