Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик

2015;
: сс. 335 - 352

Шестакевич Т.В. Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик / Шестакевич Т.В., Висоцька В.А., Чирун Л.В., Чирун Л.Б. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 67 назв.

Authors: 

Шестакевич Т.В., Висоцька В.А., Чирун Л.В., Чирун Л.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.

1. Английская грамматика в доступном изложении // Режим доступу: http://realenglish.ru/crash/lesson3.htm.
2. Анісімов А. В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А. В. Анісімов, О. О. Марченко, А. О. Никоненко // Пробл. програмув. — 2008. — № 2, 3. — С. 379–384.
3. Анисимов А. В. Компьютерная лингвистика для всех: мифы, алгоритмы, язык / А. В. Анисимов. — К.: Наукова думка, 1991. — 208 с.
4. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю. Д. Апресян. — М.: Просвещение, 1966. — 305 c.
5. Апресян Ю. Д. Непосредственно составляющих метод / Ю. Д. Апресян // Лингвистический энциклопедический словарь под ред. В. Н. Ярцевой. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/332a.html.
6. Арсентьева Н.Г. О двух способах порождения предложений русского языка / Н. Г. Арсентьева // Проблемы кибернетики. — 1965. — Вып. 14. — С. 189–218.
7. Багмут А. Й. Порядок слів / А. Й. Багмут // Українська мова: Енцикл. — 3-тє вид., зі змінами і доп. — К.: В-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2007. — С. 675-676.
8. Бильгаева Н. Ц. Теория алгоритмов, формальных языков, грамматик и автоматов: учеб. пособие / Н. Ц. Бильгаева. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2000. — 51 с.
9. Большакова Е. И. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. пособие / Е. И. Большакова, Э. С. Клышинский, Д. В. Ландэ, А. А. Носков, О. В. Пескова, Е. В. Ягунова. — М.: МИЭМ, 2011. — 272 с.
10. Висоцька В. А. Генерування речень українською за допомогою породжувальних граматик / В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Mіжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішеньта проблеми обчислювального інтелекту (ISDMIT’2012)», Євпаторія. — 27–31 травня 2012. — С. 48–50.
11. Волкова И. А. Формальные грамматики и языки. Элементы теории трансляции / И .А. Волкова, Т. В. Руденко: учеб. пособие для студентов II курса — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательский отдел факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1999. — 62 с.
12. Гакман О. В. Генеративно-трансформаційна лінгвістика Н. Хомського як вираження його лінгвістичної філософії / О. В. Гакман // Мультиверсум. Філософський альманах. — К.: Центр духовної культури, 2005. — № 45. — С. 98–114.
13. Герасимов А. С. Лекции по теории формальных языков / А. С. Герасимов. — Режим доступа: http://gasteach.narod.ru/au/tfl/tfl01.pdf.
14. Гладкий А. В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения / А. В. Гладкий. — М.: Наука, 1985. — 144 с.
15. Гладкий А. В. Элементы математической лингвистики / А. В. Гладкий, И. А. Мельчук. — М.: Наука, 1969. — 192 с.
16. Гладкий А. В. Формальные грамматики и языки / А. В. Гладкий. — М.: Наука, 1973. — 368 с.
17. Гросс М. Теория формальных грамматик / М. Гросс, А. Лантен // Перевод с франц. И. А. Мельчука под редакцией А. В. Гладкого. — М.: Мир, 1971. — 294 с.
18. Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник / Н. П. Дарчук. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. — 351 с.
19. Демешко І. Типологія морфонологічних моделей у віддієслівному словотворенні сучасної української мови / І. Демешко // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії». Розділ V. Словотвір: напрями, аспекти дослідження. Морфонологія. — Донецьк, 2009. — № 19. — С. 162–167.
20. Зубков М. Українська мова: Універсальний довідник / М. Зубков. — К.: ВД «Школа», 2004. — 496 с.
21. Ингве В. Гипотеза глубины / В. Ингве // Новое в лингвистике. — М., 1965. — Вып. IV. — C. 126–138.
22. Любченко Т. П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови: автореф. дис. канд. техн.
наук: спец. 10.02.21 / Т. П. Любченко. — К., 2011. — 19 с.
23. Мартыненко Б. К. Языки и трансляции: учеб. пособие / Б. К. Мартыненко // 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. — 257 с.
24. Марченко О. О. Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.05.01 // О. О. Марченко. — К., 2005. — 15 с.
25. Носков С. А. Самоучитель немецкого языка. Deutsch für sie / С. А. Носков. — К.: Наука, 1999. — 400 с.
26. Падучева Е. В. О связях глубины по Ингве со структурой дерева починений / Е. В. Падучева // Научно-техническая информация. — 1967. — № 6. — C. 38–43.
27. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика. Вступ до спеціальності: навч. посіб. / З. В. Партико. — Л.: Афіша, 2008. — 224 с.
28. Пентус А. Е. Теория формальных языков: учеб. пособие / А. Е. Пентус, М. Р. Пентус. — М.: Изд-во ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ, 2004. — 80 с.
29. Попов Э. В. Общение с ЭВМ на естественном языке / Э. В. Попов. — М.: Наука, 1982. — 360 с.
30. Постнікова О. М. Німецька мова. Розмовні теми: лексика, тексти, діалоги, вправи / О. М. Постнікова. — К.: А. С. К, 2001. — Т. 1. — 400 с.
31. Постнікова О. М. Німецька мова. Розмовні теми: лексика, тексти, діалоги, вправи / О. М. Постнікова. — К.: А.С.К, 2001. — Т. 2. — 320 с.
32. Потапова Г. М. Морфонологія віддієслівного словотворення (на матеріалі словотвірних гнізд з вершинами — дієсловами та віддієслівних словотвірних зон): Дис. канд. наук: 10.02.02 // Г. М. Потапова. — 2008. — 19 с.
33. Русаченко Н. П. Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI — XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Н. П. Русаченко. — К., 2004. — 24 с. — Режим дос-тупу: http://auteur.corneillemoliere.com/?p=history&m=corneille_moliere&l=rus.
34. Торосян О. М. Функціональні характеристики прислівників міри та ступеня в сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / О. М. Торосян. — Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6712.html.
35. Туришева О. О. Порушення рамкової конструкцiї в сучаснiй нiмецькiй мовi: функцiональний аспект, нормативний статус: автореф. дис. канд. фiлол. наук: спец. 10.02.04 / О. О. Туришева. — Одеса, 2012. — 20 с.
36. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К.: Наук. думка, 2007. — 288 с.
37. Фомичев В. С. Формальные языки, грамматики и автоматы / В. С. Фомичев. — Режим доступа: http://www.proklondike.com/books/thproch/.
38. Хомский Н. О некоторых формальных свойствах граматик / Н. Хомский // Кибернетический сборник. — М.: Мир, 1962. — № 5. — С. 279–311.
39. Хомский Н. Формальный анализ естественных языков / Н. Хомский, Дж. Миллер // Кибернетический сборник. — М.: Мир, 1965. — № 1. — С. 231–290.
40. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский // Публикации ОСиПЛ. Серия монографий. — М.: Издательство Московского университета, 1972. — № 2. — 122 с.
41. Хомский Н. Синтаксические структуры / Н. Хомский // Сборник «Новое в лингвистике». — М.: ИЛ, 1962. — № 2. — С. 412–527.
42. Чепурна З. В. Трансформація порядку слів у простому реченні при перекладі з німецької мови українською / З. В. Чепурна // Наукові записки, серія «Філологічні науки (мовознавство)»: у 5 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. — Вип. 89 (1). — С. 232–236.
43. Шаров С. А. Средства компьютерного представления лингвистической информации / С. А. Шаров. — Режим доступу : http://www.ksu.ru/eng/science/ittc/vol000/002/.
44. Шестакевич Т. В. Застосування породжувальних граматик для генерування речень українською мовою / Т. В. Шестакевич, В. А. Висоцька // Східно-
Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2012. — № 3/2 (57). — C. 51–53.
45. Шульжук К. Синтаксис української мови: Підручник / К. Шульжук. — К.: Академія, 2004. — 397 с.
46. Щербина Ю. М. Предмет математичної лінгвістики / Ю. М. Щербина // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі». — 2002. — № 464. — С. 340–349.
47. Щербина Ю. М. Науковий напрям та навчальна дисципліна «Математична лінгвістика» / Ю. М. Щербина, Т. В. Шестакевич, В. А. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», серія «Інформаційні системи та мережі». — 2010. — № 673. — С. 384–392.
48. Шрейдер Ю. А. Характеристики сложности структуры текста / Ю. А. Шрейдер // Научно-техническая информация. — № 7. — 1966.— C. 34–41.
49. Chomsky N. Three models for the description of language / N. Chomsky. — I.R.E. Trans. PGIT 2, 1956. — P. 113–124. (Русский перевод: Хомский Н. Три модели для описания язика / Н. Хомский // Кибернетический сборник. — М.: ИЛ, 1961. — № 2. — С. 237–266).
50. Chomsky N. On certain formal properties of grammars, Information and Control 2 / N. Chomsky // A note on phrase structure grammars, Information andControl 2, 1959. — Р. 137–267, 393–395. (Русский перевод: Хомский Н. Заметки o грамматиках непосредственных составляющих / Н. Хомский // Кибернетический сборник. — М.: ИЛ, 1962. — № 5. — С. 312–315).
51. Chomsky N. On the notion «Rule of Grammar» / N. Chomsky // Proc. Symp. Applied Math., 12. Amer. Math. Soc., 1961. (Русский перевод: Н. Хомский. О понятии «правило грамматики» / Н. Хомский // Cб. Новое в лингвистике. — М.: Прогресс, 1965. — № 4. — С. 34–65).
52. Chomsky N. Context-free grammars and pushdown storage / N. Chomsky // Quarterly Progress Reports, № 65, Research Laboratory of Electronics, M.I.T., 1962.
53. Chomsky N. Formal properties of grammars / N. Chomsky // Handbook of Mathemati-Mathematical Psychology, 2, ch. 12, Wiley, 1963. — Р. 323–418. (Русский перевод: Н. Хомский. Формальные свойства грамматик / Н. Хомский // Кибернетический сборник. — М.: ИЛ, 1966. — № 2. — С. 121–230).
54. Chomsky N. The logical basis for linguistic theory / N. Chomsky // Proc. IX-th Int. Cong. Linguists, 1962. (Русский перевод: Хомский Н. Логические основы лингвистической теории / Н. Хомский // Сб. Новое в лингвистике. — М.: Прогресс, 1965. — № 4. — С. 465–575).
55. Сhоmskу N. Finite state languages / N. Сhоmskу, G.A. Miller // I nformation and Control 1, 1958. — Р. 91–112. (Русский перевод: Хомский Н. Языки с конечным числом состояний. Кибернетический сборник. — М.: ИЛ, 1962. — № 4. — С. 231–255).
56. Сhоmskу N. Introduction to the formal analysis of natural languages / N. Сhоmskу, G. A. Miller // Handbook of Mathematical Psychology 2, Ch. 12, Wiley, 1963. — Р. 269–322. (Русский перевод: Хомский Н. Введение в формальный анализ естественных языков / Н. Хомский, Д. Миллер // Кибернетический сборник. — М.: Мир, 1965. — № 1. — С. 229–290).
57. Chomsky N. The algebraic theory of context-free languages / N. Chomsky, M.P. Schützenberger // Computer programming and formal systems, North-Holland,
MR152391. — Amsterdam, 1963. — Р. 118–161. (Русский перевод: Хомский Н. Алгебраическая теория контекстно-свободных языков / Н. Хомский, М. Шютценберже // Кибернетический сборник, новая серия. — М.: Мир, 1966. — № 3. — С. 195–242).
58. Bar-Hillel Y. Finite state languages: formal representation and adequacy problems / Y.Bar-Hillel, E. Shamir //Bulletin of the Research Council of Israel. — 8F, № 3. — 1960. — P. 155–166.
59. Bobrow D.G. Syntactic analysis of English by computer — a survey / D. G. Bobrow // AFIPS conference proceedings. — 24, Baltimore — London. — 1963. — P. 365–387.
60. English Verbs (Part 1) — Basic Terms. — Режим доступу: http://sites.google.com/site/englishgrammarguide/Home/english-verbs—part-1----basic-terms.
61. Hays D. G. Automatic language data processing / D. G. Hays // Computer applications in behavioral sciences, Englewood Cliffs (N. J.) . — 1962. — P. 394–421.
62. Postal P.M. Limitations of phrase structure grammars / P.M. Postal // The structure of language. Readings in the philosophy of language, Englewood Cliffs (N. J.). — 1964. — P. 137–151.
63. Tesniere L. Elements de syntaxe structurale / L. Tesniere. — P. 1959.
64. Tosh L.W. Syntactic translation, The Hague / L. W. Tosh. — 1965.
65. Yngve V. H. A model and a hypothesis for language structure / V. H. Yngve // Proceedings of American phylosophical society. — 1960. — 104, № 5. — P. 444–466.
66. Yngve V. H. Random generation of English sentences / V.H. Yngve // Teddington (National physical laboratory. Paper 6). — 1961.
67. Varga D. Yngve’s hypothesis and some problems of the mechanical analysis / D. Varga // Computational Linguistics. — III. — 1964. — P. 47–74.