частота

Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі

Мета. Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі. Методика. Побудовано розрахункову схему вібраційного сепаратора з двома ексцентричними вібраторами з незалежним приводом. На основі схеми прийнято вважати, що вібросепаратор здійснює тільки вертикальні коливання в площині обертання ексцентрикових вібраторів. Розглянуто циліндричний вібраційний сепаратор, завдяки можливості передачі вібрацій більшої сили на сито та значно ефективнішому використанню всієї поверхні просіву.

ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ГОРІЛКИ МЕТОДОМ АДМІТАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

В роботі проаналізовано способу контролю якості горілки за електричними параметрами, зокрема діелектричною проникністю, питомою провідністю та компонентами імітансу. Також проаналізовано результати експериментальних досліджень окремих зразків спиртових розчинів та горілок різних марок імітансним методом (імпеданс на та адмітансна спектроскопія). На основі цього запропоновано способи виявлення фальсифікації горілчаних виробів методом адмітансної спектроскопії. Інформативним параметром вибрано реактивну компоненту адмітансу об’єкта контролю. Проаналізовано два види фальсифікації.

Wave concept of motion in mathematical models of the dynamics of two-dimensional media studying

The methodology of the studying of dynamic processes in two-dimensional systems by mathematical models containing nonlinear equation of Klein-Gordon was developed. The methodology contains such underlying: the concept of the motion wave theory; the single - frequency fluctuations principle in nonlinear systems; the asymptotic methods of nonlinear mechanics. The aggregate content allowed describing the dynamic process for the undisturbed (linear) analogue of the mathematical model of movement.

Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження

Помпові станції, які забезпечують переміщення рідини трубопровідним транспортом, є істотними споживачами електричної енергії. Перевитрати електроенергії внаслідок неоптимальних режимів роботи окремих потужних агрегатів чи неоптимальної кількості менш потужних агрегатів, які одночасно працюють, доволі значні й можуть суттєво впливати на загальне енергоспоживання. Перевитрати електроенергії на помпових станціях призводять також до відчутних її перевитрат в елементах електричних мереж.

Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element

У статті проаналізовано конструктивні і функціональні особливості тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями та розглянуто можливі сфери його використання.

Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах

Системи радіозв’язку спеціального призначення (СРЗ СП) функціонують на практиці в умовах випадкового впливу різних факторів, частина з яких систематизована в стандартах, а частина — заздалегідь невідома. Специфіка сучасних СРЗ СП визначає необхідність управління їх функціонуванням в умовах параметричної невизначеності, — як об’єкта управління, так і сигнальної невизначеності зовнішніх впливів. Тому виникає задача аналізу і врахування невизначеності під час функціонування такої складної ієрархічної системи, як СРЗ СП.

Оцінювання температурної залежності механічного стану резонатора вібраційно-частотного сенсора

Розглянуто комплекс технолого-метрологічних досліджень щодо розробки методів посадки і закріплення ниткоподібних монокристалів на різних матеріалах підкладок (пружних елементів). Показано шляхи уникнення неконтрольованих спотворень вихідної бездефектної структури монокристала, які можуть виникати у вузлах його кріплення і знижувати добротність коливань резонатора, яка є основною характеристикою якості тензоперетворювача.

Система комп'ютеризованої стабілізації частоти діодного лазера

Розглянуто особливості та способи стабілізації частоти діодних лазерів. Визначено основні фактори нестабільності частоти діодних лазерів. Запропоновано використову- вати систему стабілізації методом цифрової фіксації частоти зі зсувом. Розроблено програмну та апаратну модель системи. Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність запропонованих засобів.

Вибір розміру вибірки для статистичних опрацювань текстів

Працю присвячено одному із важливих напрямків квантитативних досліджень мови та мовлення – вивченню інформаційно-статистичних властивостей тексту. Здійснено спробу встановити для творів Марка Черемшини відсоток авторських текстів, який достатній для аналізу вірогідних відносних частот символів у його творах та дослідити стійкість цих частот. Зроблено низку висновків про розмір уривків тексту, з яких формується текст-вибірка для статистичних обстежень.