Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція

2015;
: сс. 215 - 227
Authors: 

Пасічник В.В. Шестакевич Т.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Досліджено особливості сучасного розуміння освіти як учнецентрованого та студенто-центрованого навчання, зорієнтованого на результат. Індивідуалізація навчання повинна враховувати психофізичний розвиток особи, її здібності та особливі освітні вимоги для забезпечення сприятливих умов усебічного розвитку. Запропоновано концепт поняття індивідуального освітнього маршруту особистісно-орієнтованого навчання впродовж життя, індивідуальної навчальної траєкторії, інформаційно-комунікаційних засобів інклюзивного навчання. Проаналізовано особливості застосування інформаційно-комунікаційних засобів для супроводу інклюзивного навчання як різновиду особистісно-орієнтованого навчання. Викладено основні вимоги до дорадчої системи інформаційно-технологічного супроводу особистісно-орієнтованого навчання, визначено основних учасників такого процесу. Дорадча система особистісно-орієнтованого інклюзивного навчання дає змогу полегшити роботу учасників такого процесу та вдосконалити його.

1. АрцибасовВ. Є. Методитазасобипобудовирекомендаційнихсистемдлязадачелектронноїкомерції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційнітехнології» / В. Є. Арцибасов; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2015. — 28 с. 2. БояриновД. А. Оформализаци и некоторых теоретических понятий методики преподавания математики. Информатизация общества и проблемы образования / БояриновД. А., ЕмельченковЕ. П. // Материалынаучно-практическойконференции(25—27 марта 2002 г.). — Москва—Смоленск: Изд. ИПИРАН, СГПУ. 2002. — С. 100 — 123. 3. БояриновД. А. Проектированиеличностно-ориентированнойобучающейсистемы: автореф. дис. ... научн. ст. пед. наук / Д. А. Бояринов. — Смоленск, 2004. — 204 с. 4. ВаграменкоЯ. А. Технико-технологические требовани як адаптивной автоматизированной информационной системе управления учебным процессом в общеобразовательной школе / Я. А. Ваграменко, Г. Ю. Яламов // Педагогическаяинформатика : научно-методическийжурнал / Академия информатизации образования. — М., 2005. — No 4. — С. 3–19. 5. ДемчукА. Б. Відеоконтентдлянезрячих: методтифлокоментування / А. Б. Демчук // Радіоелектроніка, інформатика, управління : наук. журн. Запор. нац. техн. ун-ту. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. — No 1(30). — C. 146–149. 6. ДемчукА. Б. Информационныетехнологиидлянезрячихинеслышащихлюдей / О. В. Лозинская, А. Б. Демчук // Наукаимир : междунар. науч. журн. — Волгоград, 2014. — No 1 (5). — С. 102–104. 7. ДемчукА. Б. Освітнійвідеоконтентдлялюдейзвадамизору. НапрацюваннятадосвідНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка» / А. Б. Демчук, В. В. Литвин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Київ;Львів : Львівськаполітехніка, 2013. 8. КизименкоЛ. Д. Психологіяінноваційвосвітізвикористаннямдіагностичнихекспрес-технологій / Л. Д. Кизименко // Управліннявосвіті : збірникматеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 124–126. 9. КоберникГ. Адап-туваннянавчальнихзавданьякзасібіндивідуалізаціїнавчаннямолодшихшколярів / Г. Коберник // ЗбірникнауковихпрацьУманськогодержавногопедагогічногоуніверситету. — 2013. — Ч. 2. — С. 200–207. — Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2013_2_28.pdf. 10. КолупаєваА. А. Дітизособливимиосвітнімипотребамитаорганізаціяїхнавчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. — Видання доповнене та перероблене. — К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. — 274 с. 11. Комп’ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічнийпідхід [Текст] : [монографія] / О. Годич, М. Давидов, Ю. Нікольськийтаін. — Л. : ТОВ «Компанія «Манускрипт», 2011. — 310 с. 12. Концепціярозвиткуелектронного (е-) навчаннявНТУ «ХПІ» на 2009 — 2016 роки[Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/New/Conception_eL.pdf. 13. КриволаповаН. А. Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающих сяивоспитанниковв учреждении дополнительного образования детей / Н. А. Криволапова, Н. НВойткевич // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия «Образование. Педагогическиенауки». — 2010. — No 23 (199). — С. 106–111. http://cyberleninka.ru/article/n/ proektirovanie-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii-obuchayuschihsya-i-vospitannikov-v-uchrezhdenii- dopolnitelnogo-obrazovaniya. 14. МарковВ. В. Применениерепертуарныхрешетокдляформиро-ванияиндивидуальныхтраекторийобучения / МарковВ. В., ПуголовкинаО. В. // ИзвестияЮФУ. Техническиенауки. — 2011. — No 7 (120). — С. 250–255. 15. РашкевичЮ. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. М. Рашкевич. — Львів : Видавництво Львівськоїполітехніки, 2014. — 168 с. 16. СпиринаТ. А. Зарубежный и отечественный опыт индивидуализации  обучения ввысшей школе [Електроннийресурс] / СпиринаТ. А., СагояковаН. Ф. // МНКО. — 2014. — No 3. — Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-indiv.... 17. УнтИ. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения [Електроннийресурс] / УнтИ. Э. — М. : Педагогика, 1990. — 192 с. — Режим доступу : http://issuu.com/fwebsite/docs/unt_individ_i_differenciaciya_obucheniya/.... 18. ШестакевичТ. В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами //Інформаційні системи та мережі : зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відпов. ред. В. В. Пасічник. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2014. — С. 251–261. — (Вісник / Національнийуніверситет"Львівськаполітехніка" ; No 783). 19. Adomavicius G. Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions / Adomavicius G., Tuzhilin A. // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. — 2005, Р. 734–749. 20. Capterra. Top LMS Software [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : http://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic. 21. Carr N. S. Increasing the Effectiveness of Homework for All Learners in the Inclusive Classroom [Електроннийресурс] / Carr N. S. // School Community Journal, 2013. — Vol. 23, No 1. — Режимдоступу : http://www.adi.org/journal/2013ss/CarrSpring2013.pdf. 22. Ding C. A Web based multi-linguists symbol-to-text AAC application [Електроннийресурс] / Ding C., Halabi N., Alzaben L., Li Y., Draffan E.A., Wald M. // Web for all 2015. TPG Accessibility Challenge, Florence, IT, 18-20 May 2015. — Режимдоступу : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2746674&dl=ACM&coll= DL&CFID=551968190&CFTOKEN=50360398. 23. Drame E.R. Perceptions of disability and access to inclusive education in West Africa: A comparative case study in Dakar, Senegal [Електроннийресурс] / Drame E. R., Kamploff K. // International Journal of Special education, 2014ю — No 29(3). — С. 2–14. — Режимдоступу : http://www.researchgate.net/publication/280624676_PERCEPTIONS_OF_DISABIL... AND_ACCESS_TO_INCLUSIVE_EDUCATION_IN_WEST_AFRICA_A_COMPARATIVE_CASE_STUDY_IN_DAKAR_SENEGAL. 24. EHC (Education, health and care) plans [Електроннийресурс]. — Режимдоступу : https://www.ipsea.org.uk/what-you-need-to-know/ehc-plans. 25. European Agency for Development in Special Needs Education [Електроннийресурс] // Information and Communication Technology for Inclusion. Research Literature Review, Odense, Denmark, 2013. — Режимдоступу : https://www.european-agency.org/sites/default/files/ict4i-research-liter.... 26. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report [Електроннийресурс] // European Commission/EACEA/Eurydice. — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. — Режимдоступу : http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf. 27. Hornby G. Parent Involvement in Inclusive Primary Schools in New Zealand: Implications for Improving Practice and for Teacher Education / Hornby G., Witte C. // International Journal of Whole Schooling, 2010. — Vol. 6, No 1. — С. 27–38. — Режимдоступу : http://eric.ed.gov/?id=EJ872439. 28. Jackson N. PDP and Self-Regulation [Електроннийресурс] / N. Jackson // Режимдоступу: http://www. normanjackson.co.uk/pdp.html. 29. Lu J. Recommender system application developments: A survey [Електроннийресурс] / Lu J., Wu D., Mao, M., Wang, W. & Zhang, G. // Decision Support Systems, 2015. — Vol. 74. — С. 12–32. — Режимдоступу : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923615000627. 30. Mihaescu М. С. Intelligent Tutor Recommender System for On-Line Educational Environments [Електроннийресурс] / Mihaescu М. С., Popescu P. S., Ionascu C. // The 8th International Conference on Educational Data Mining EDM-2015, 2015. — Режимдоступу: http://www.educationaldatamining.org/EDM2015/ proceedings/short516-519.pdf. 31. Mikropoulos T. A. Information & Communication Technologies (ICT) in Special Needs Education [Електроннийресурс] / Mikropoulos T. A., Paredes H., Barroso J., Hadjileontiadis L. // Editorial: Special Issue. Themes in Science and Technology Education, 2014. — No 7(2). — С. 63–66. — Режимдоступу : http://earthlab.uoi.gr/theste. 32. Mumba F. Chemistry Teachers’ Perceived Benefits and Challenges of Inquiry-based Instruction in Inclusive Chemistry Classrooms [Електроннийресурс] / Mumba F., Banda A., Chabalengula V. M. // Science Education International, 2015. — No 26(2). — С. 180–194. — Режимдоступу : http://www.icaseonline.net/sei/june2015/p5.pdf. 33. Pereira F. MOLinsight: A Web Portal for the Processing of Molecular Structures by Blind Students [Електроннийресурс] / Pereira F., Aires-de-Sousa J., Bonifacio V.D.B., Mata P., Lobo A.M. // Chem. Educ. — 2011. — No 88(3). — С. 361–362. — Режимдоступу : http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ ed100723v. 34. Rice D. Use of ICTs for Inclusive Education: costs and benefits [Електроннийресурс] / Rice D. // 5th European eAccessibility, Forum «Benefits and costs of e-accessibility», 28 March 2011. Paris, France. — Режимдоступу : http://inova.snv.jussieu.fr/evenements/colloques/colloques/ article.php?c=70&l=en&a=361. 35. Sharma A. Perspectives on Inclusive Education with Reference to United Nations [Електроннийресурс] / Sharma A. // Universal Journal of Educational Research, 2015. — No 5. — С. 317–321. — Режимдоступу : http://www.hrpub.org/download/20150510/UJER2-19503377.pdf. 36. Skiada R. EasyLexia 2.0: Redesigning our mobile application for children with learning difficulties [Електроннийресурс] / Skiada R., Soroniati E., Gardeli A., Zissis D. // Themes in Science and Technology Education, 2014. — No 7(2). — С. 119–135. — Режимдоступу : http://earthlab.uoi.gr/ thete/index.php/theste. 37. Skidmore K. W. Assessment to Guide Individualized Transition Plans from School to Post-School for Children Ages 14+ with Moderate Disabilities [Електроннийресурс] / Skidmore K. W. // Master’s Theses and Capstone Projects, 2014. — Режимдоступу : http://scholar.dominican.edu/masters-theses/43. 38. Swedeen B. L. Signs of an Inclusive School: A Parent’s Perspective on the Meaning and Value of Authentic Inclusion [Електроннийресурс] / Swedeen B. L. // TEACHING Exceptional Children Plus, 2009. — No 5. — Режимдоступу : http://eric.ed.gov/?id=EJ967740/. 39. Vrasmas E. Transition from school to work at young people with disabilities [Електроннийресурс] / Vrasmas E., Vrasmas T. // ELSEVIER : Procedia — Social and Behavioral Sciences, 2012. — No 33. — С. 433–437. — Режимдоступу : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812001668. 40. Wald M. A Research Agenda for Transforming Pedagogy and Enhancing Inclusive Learning through Synchronised Multimedia Captioned Using Speech Recognition [Електроннийресурс] / Wald M. // Proceedings of ED-MEDIA 2007: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 2007. — С. 4479–4484. — Режимдоступу : http://eprints.soton.ac.uk/264105/. 41. Walker A. Essential Readings in Problem-based Learning / Walker A., Leary H., Hmelo-Silver C. E., Ertmer P. A. // West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2015. — 384 с. 42. Watkins A. Individual transition plans: supporting the move from school to employment [Електроннийресурс] / Watkins A. // Middelfart, European Agency for Development in Special Needs Education, 2006. — Режимдоступу : https://www.european-agency.org/sites/default/files/individual-transitio....