Координація процесу тифлокоментування

2015;
: сс. 128 - 134
Authors: 

Демчук А.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано розроблення математичного забезпечення процесу тифлокоментування. Для цього використано теорію координації. Структура координаційної задачі полягає в отриманні глобального розв’язку задачі, який є результатом узгодження розв’язків підзадач між собою. Це є основним критерієм досягнення мети координації багаторівневої інформаційної системи. Координація процесу тифлокоментування – система вибирає місце у відеоконтенті, доступне для начитування тифлокоментарів (відповідних коментарів для осіб з вадами зору, які допомагають їм зрозуміти сюжет відеоконтенту, який в цей час транслюється на екрані), опісля координатор “позначає” ці місця для вставлення тифлокоментарів.

1. ДемчукА. Б. Відеоконтентдлянезрячих: методтифлокоментування / А. Б. Демчук // Радіоелектроніка, інформатика, управління: наук. журналЗапорізькогонац. техн. університету. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. — No 1(30). — C. 146–149. 2. ДемчукА. Б. Підхіддорозв’язуваннязадачівиборутифлокоментатораописусюжетудлялюдейзвадамизору / А. Б. Демчук, В. В. Литвин // Інформаційнісистемитамережі. ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка». — Львів, 2013. — No 770. — С. 138–142. 3. ДемчукА. Б. Освітнійвідеоконтентдлялюдейзвадамизору. НапрацюваннятадосвідНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка» : препринт / А. Б. Демчук, В. В Литвин. — Львів : Вид-воЛьвівськоїполітехніки, 2013. — 20 с. 4. ДемчукА. Б. Багаторівневіінтелектуальніінформаційнісистемиопрацюваннявідеоконтентудляосібзвадамизору / А. Б. Демчук, Р. Вовнянка, М. Я. Гопяк // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-їМіжнародноїнауковоїконференціїІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, Україна, Львів, Славське / Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка», кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, кафедра інформаційних систем і мереж. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — С. 168–169. 5. МесаровичМ. Теорияиерархическихмногоуровневыхсистем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. — М.: Мир, 1973. — 344 с.