Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології

2015;
: cc. 285 - 295
Authors: 

Лозинська О.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Підсумовано доробок автора з розв’язання задачі перекладу української жестової мови. Відомі лінгвістичні моделі та методи перекладу порівняно з альтернативним підходом, який розробив автор для перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології. Запропоновано метод наповнення онтологій з викорис- танням предметно-орієнтованих мов, що дало змогу розробити граматично доповнену онтологію. Описано метод перекладу на основі граматично доповненої онтології.

1. КульбідаС. В. Ук раїнськажестовамоваякприродназнаковасистема. Жестовамовайсучасність: збірникнауковихпраць / С. В. Кульбіда // К.: Центродрук. — 2009. — C. 218–239. 2. Stein D. Hand in Hand: Automatic Sign Language to Speech Translation / D. Stein, P. Dreuw, H. Ney, S. Morrissey, A. Way // In Proceedings of Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation (TMI-07). — Sweden. — 2007. — Р. 214–220. 3. Morrissey S. An Example-based Approach to Translating Sign Language / S. Morrissey, A. Way // In Proceedings of the Workshop in Example-Based Machine Translation (MT Summit X), Phuket, Thailand. — 2005. — P. 109–116. 4. Almasoud A. M. A Proposed Semantic Machine Translation System for translating Arabic text to Arabic sign language / A. M Almasoud., H. S. Al-Khalifa // Journal of Software Engineering and Applications. — 2012. — Vol. 5, No 8. — P. 604–612. 5. Bungeroth J. Statistical Sign Language Translation / J. Bungeroth, H. Ney // Proc. LREC 2004, Workshop proceedings: Representation and Processing of Sign Languages. — Lisbon, Portugal. — 2004. — P. 105–108. 6. Othman A. Statistical Sign Language Machine Translation: from English written text to American Sign Language Glos / A. Othman, M. Jemni // IJCSI International Journal of Computer Science Issues. — 2011. — Vol. 8, Issue 5, No 3. — P. 65–73. 7. Dasgupta T. Prototype Machine Translation System From Text-To-Indian Sign Language / T. Dasgupta, S. Dandpat, A. Basu // In Proceedings of the IJCNLP-08 Workshop on NLP for Less Privileged Languages. — 2008. — P. 19–26. 8. San-Segundo R. Evaluation of Alternatives on Speech to Sign Language Translation / R. San-Segundo, A. Pérez, D. Ortiz, L. F. D’Haro, M. I. Torres, F. Casacuberta // Proc. of Interspeech 2007. — Antwerp, Belgium. — 2007. — P. 2529–2532. 9. Suszczańska N. Continuous Text Translation using Text Modeling in the Thetos System / N. Suszczańska, P. Szmal, S. Kulików // International Journal of Computational Intelligence. — 2005. — Vol. 1, No 4. — P. 255–258. 10. КривоносЮ. Г. Інформаційнатехнологіядлямоделюванняукраїнськоїмовижестів / Ю. Г. Кривонос, О. В. Бармак, Ю. В. Крак, А. С. Тернов, Б. А. Троценко // Штучнийінтелект. — 2009. — No 3. — C. 186–197. 11. Проект «UkrParser» [Електроннийресурс]. — Режимдоступу: https://github.com/mdavydov/UkrParser. 12. ЛозинськаО. В. Машиннийперекладнаосновіправилдляперекладунаукр аїнськужестовумову / О. В. Лозинська, М. В. Давидов, В. В. Пасічник // Інформаційнітехнологіїтакомп’ютернаінженерія: міжнар. наук.-техн. журнал. — Вінниця, 2014. — C. 11–17. 13. ЛозинськаО. В. Застосуванняметодумашинногоперекладунаосновіправилдляперекладузукраїнськоїжестовоїмови / О. В. Лозинська // Інформаційнісистемитамережі. ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка». —Львів, 2014. — No 783. — С. 368–375. 14. ЛозинськаО. В. Математичнамодельграматично-доповненоїонтології / О. В. Лозинська, М. В. Давидов // ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». — Х.: НТУ «ХПІ» — 2015. — No 11(1120). — C. 102–108. 14. КазаковаА. С. Методыиинструментыреализациипредметно-ориентированныхязыковпрограммирования / А. С. Казакова. — М.: Вильямс, 2009. — С. 51–79. 16. ДавидовМ. В. Граматичнакорекціяреченьзвикористаннямграфувзаємовиключнихгіпотез / М. В. Давидов // ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка». — 2014. — No 783: Інформаційнісистемитамережі. — С. 322–328. 17. ЛозинськаО. В. Розробленнясистемистатистичногомашинногоперекладуукраїнськоїжестовоїмовинаукраїнськусловеснумовудляпідтримкибізнес-процесів / О. В. Лозинська, А. С. Мельник, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський // Радіоелектронікатаі нформатика: наук.-техн. журнал. — Харків: Харківськийнаціональнийуніверситетрадіоелектроніки, 2013. — No 1(60). — С. 35–39. 18. ДавидовМ. В. Інфологічна модель концептів української жестової мови / М. В. Давидов, О. В. Лозинська, В. В. Пасічник // ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка» серія «Інформаційнісистемитамережі». — 2014. — No 805. — С. 279–289.