онтологія

Мобільна інформаційна система контролю раціону харчування людини

Життя кожної людини, групи людей і нації залежить від географічних, економічних, політичних, культурних і релігійних умов. Спосіб життя формується у результаті щоденного повторення і складається із таких факторів: харчування, фізичні навантаження, наявність шкідливих звичок, моральний і духовний розвиток тощо. В останні десятиліття спосіб життя вважають невід’ємною частиною добробуту, що сприяло збільшенню кількості досліджень. Медики стверджують, що більш ніж половина проблем зі здоров’ям пов’язані із дієтою. Мільйони людей харчуються неправильно, навіть не підозрюючи про це.

Звертаючись до життя і творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2021).

Розглядається зміст та основна проблематика колективної монографії “Філософія Романа Інґардена і сучасність” за редакцією Дмитра Шевчука, в якій публікуються матеріали однойменної Міжнародної конференції (Луцьк, 8 жовтня 2020 року). У монографії аналізуються погляди відомого польського філософа, а також ті фундаментальні проблеми, якими він переймався, а це проблеми онтології, епістемології, антропології, аксіології, філософії літератури. Можна вважати, що авторам монографії вдалося досягнути мети: окреслено значення здобутку Р.

Аналіз Метрик Для Інтелектуальних Інформаційних Систем

Проблема побудови метрик має вирішальне значення для розв’язку задачі кількісного оцінювання як систем об’єктів довільної природи в цілому, так і відношень, що описують зв’язки між складовими вказаних систем. В сучасних інформаційних системах моделюються предметні області, які містять об’єкти та системи складної будови. Мережна модель найбільш адекватна для опису навколишнього світу: вона відображає об’єкти та системи об’єктів довільної природи, що взаємодіють між собою. Фактично, будь-яку систему можна описати за допомогою мережної моделі.

Система підтримки ситуаційної обізнаності у процесі тестування програмного забезпечення

Досліджено та розроблено прототип інформаційної системи, що базується на онтологічному моделюванні із використанням логічного виведення (дескриптивної логіки) у процесі тестування програмного забезпечення.

Розглянуто актуальну проблему використання ситуаційної обізнаності як ключового фактору при проектуванні системи підтримки прийняття рішення.

Використання онтологічних мереж у системах підтримки прийняття рішень в умовах неоднозначності

Зростання обсягів інформації, яку потрібно брати до уваги при прийнятті рішень визначають актуальність побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. Передумовою прийняття коректного рішення є побудова коректної концептуальної моделі проблемної ситуації, яка враховує усі фактори, релевантні до цієї ситуації. Концептуалізація проблемної ситуації подається онтологією цієї ситуації. При формуванні онтології ситуації доцільно використовувати знання з існуючих онтологій.

Ігровий метод кластеризації онтологій

Розглянуто актуальну проблему кластеризації онтологій для оптимізації операцій
інтелектуального опрацювання даних в умовах невизначеності, зумовленої неточністю
або неповнотою даних про предметну область. Кластеризація онтологій – це процес
автоматичного розділення множини онтологій на групи (кластери) на основі ступеня
їхньої подібності. Для розв’язування задачі кластеризації необхідно задати міри
близькості онтологій, вибрати або розробити алгоритм кластеризації та виконати
змістовну інтерпретацію результатів кластеризації.

Реферування текстових документів на основі зважування міри tf-idf онтологією предметної галузі

Розглянуто підхід до автоматизації реферування текстових документів на основі модифікації міри TF-IDF онтологією предметної галузі, до якої належить реферований документ. Розроблено метод реферування, який ґрунтується на такому підході.
 

Методи та засоби структурування і зберігання даних в електронних медичних картках

Описано інформаційну систему “Імуноскрин 2.0”, призначену для централізованого збирання і зберігання медичних даних у галузі імунології. Подано основні принципи проектування і розроблення системи. У системі використано спеціальну OWL-онтологію для структурування даних, автоматизації введення інформації та створення звітів.
 

Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів

Розглянуто автоматизацію побудови онтології на основі аналізу текстових ресурсів. Розвиток онтології починається з деякої базової онтології, яка задає досліджувану предметну область. Розроблено алгоритм розвитку такої онтології.

Використання контекстних графів для підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування

Врахування поточного контексту є важливою вимогою для систем, що ґрунтуються на знаннях. У статті розглянуто застосування контекстно-залежної підтримки прийняття рішень у сфері працевлаштування. Дослідження засноване на аналізі бізнес-процесів у сфері зайнятості, в результаті яких побудовано онтологію. Далі порівнюються моделі подання контексту та обираються моделі на основі онтології та графів для опрацювання контекстних знань. Удосконалено JDL модель із вказанням операцій опрацювання контексту. Для представлення контекстних знань області працевлаштування використано контекстні графи.