Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції

2015;
: cc. 321 - 348
Authors: 

Андруник В.А. Висоцька В.А. Чирун Л.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональ- них сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонована модель дає можли- вість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції (СЕКК) та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту. Процес проектування та створення СЕКК за резуль- татами інтернет-маркетингу є ітеративним і містить низку етапів від аналізу, проек- тування, розроблення плану до створення прототипу й експериментальних випробу- вань, починаючи з формування специфікацій, верстання, створення шаблону контенту, формування контенту та його подальшого розміщення згідно зі структурою сайта. На початкових етапах до визначення функціональних вимог і до початку процесу розроблення до процесу залучають кінцевих користувачів за допомогою листів опиту- вання, альтернатив проектування і прототипів різного ступеня готовності. Без значних зусиль збирають цінну інформацію, одночасно викликаючи у користувачів відчуття безпосередньої участі в процесі проектування та завойовуючи їх довіру. У статті проаналізовано способи та моделі послідовності опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та виділено основні закономірності переходу від процесів формування комерційного контенту до його реалізації. Створено формальну модель систем електронної комерції, що дало змогу реалізувати етапи життєвого циклу комерційного контенту. Розроблено формальні моделі опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, що дало змогу створити узагальнену типову архітектуру системи електронної контент-комерції. Запропоновано узагальнену типову архітектуру цієї системи, що дало змогу реалізувати процеси формування, управління та реалізації комерційного контенту. На основі аналізу базових задач систем електронної контент-комерції (СЕКК) проаналізовано та узагальнено інструментальні засоби, інформаційні технології та програмне забезпечення для побудови таких систем. Розроблено функціональну схему СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів. Детально описано загальну архітектуру, завдання та принципи реалізації СЕКК. Описано функціональні елементи системи згідно з ГОСТ 24.204.80, ГОСТ 24.201- 79, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Std 830-1998. Розроблено програмні засоби формування, управління та супроводу контенту. Подано програмні реалізації розроблених СЕКК із підсистемами опрацювання інформаційних ресурсів для організації е-комерції в інтернет-газетах та інтернет-журналах. Запропоно- вано функціонально-логістичний метод опрацювання контенту як етап життєвого циклу контенту. Метод опрацювання комерційного контенту описує процеси форму- вання та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управління комер- ційним контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів 322 опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати СЕКК.

1. Клифтон Б. Google Analytics: профессиональныйанализпосещаемостивеб-сайтов / Б. Клифтон. —М. : Вильямс, 2009. — 400 с. 2. Основымоделированияиоценкиэлектронныхинформационныхпотоков / [Д. Ландэ, В. Фурашев, С. Брайчевский, О. Григорьев]. — К. : Інжиніринг, 2006. — 348 с. 3. ЛандэД. Основыинтеграцииинформационныхпотоков: монография / Д. Ландэ. — К. : Інжиніринг, 2006. — 240 с. 4. ПоспеловД. Ситуационноеуправление: теорияипрактика / Д. Поспелов. — М.: Наука, 1986. — 288 с. 5. CM Lifecycle Poster [Electronic resource] / Content Management Professionals. — Retrieved 20 July 2010. — Access mode: http://www.cmprosold.org/ resources/poster/. — Title from the screen. 6. EMC. Content Management Interoperability Services. Appendices. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 17 p. 7. EMC. Content Management Interoperability Services. Part I. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 76 p. 8. EMC. Content Management Interoperability Services. Part II — REST protocol binding. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 79 p. 9. EMC. Content Management Interoperability Services. Part II — SOAP protocol binding. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 37 p. 10. Hackos J. Content Management for Dynamic Web Delivery / J. Hackos. — Hoboken : Wiley, 2002. — 432 p. 11. Halvorson K. Content Strategy for the Web / K. Halvorson. — Reading : New Riders Press, 2009. — 192 p. 12. McGovern G. Content Critical / G. McGovern, R. Norton. — Upper Saddle River : FT Press, 2001. — 256 p. 13. McKeever S. Understanding Web content management systems: evolution, lifecycle and market / S. McKeever // Industrial Management & Data Systems (MCB UP), 2003. — No 103 (9). — P. 686–692. 14. Nakano R. Web content management: a collaborative approach / R. Nakano. — Boston: Addison Wesley Professional, 2002. — 222 p. 15. Osgood C. The nature and measurement of meaning / C. Osgood // Psychological Bulletin, 49 (1952). — P. 197–237. 16. Papka R. On-line News Event Detection, Clustering, and Tracking : thesis for the degree doctor of philosophy / R. Papka. — Amherst : Massachusetts University, 1999. — 154 p. 17. Woods R. Defining a Model for Content [Electronic resource] / R. Woods. — 2010. — Access mode: http://www.contentmanager.net/ magazine/article_785_defining_a_model_for_ content_governance.html. — Title from the screen. 18. Rockley A. Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy / A. Rockley. — Reading : New Riders Press, 2002. — 592 p. 19. Stone W. R. Plagiarism, Duplicate Publication and Duplicate Submission: They Are All Wrong! / W. R. Stone // IEEE Antennas and Propagation, 2003. — Vol. 45. — No 4. — P. 47–49. 20. Sullivan D. Invisible Web Gets Deeper [Electronic resource] / D. Sullivan // Search Engine Report. — 2002. — Access mode: http://searchenginewatch.com/sereport/article.php/2162871. — Title from the screen. 21. The Content Management Possibilities Poster [Electronic resource] / Metatorial Services, Inc. — Retrieved 20 July 2010. — Access mode: http://metatorial.com/pagea.asp?id=poster.