Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів у межах регіону

2015;
: cc. 296 - 320
Authors: 

Чирун Л.Б. Кучковський В.В. Висоцька В.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними. У статті запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. Запропоновано метод управління комерційним контентом як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Метод управління комерційним контентом описує процеси формування інформаційних ресурсів у системах електронної контенткомерції та спрощує технологію управління комерційним контентом. У цій роботі проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контенткомерції та реалізувати підсистему управління комерційним контентом. Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів у інтернет-системах. Сформульовано новий підхід застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких систем. Розроблено методи та програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу.

1. КорнеевВ. В. Базыданных. Интеллектуальнаяобработкаинформации / В. В. Корнеев, А. Ф. Гареев, С. В. Васютин, В. В. Райх. — М.: Нолидж, 2000. — 352 с. 2. БелоноговГ. Г. Автомати-зированныеинформационныесистемы / Г. Г. Белоногов, В. И. Богатырев. — М.: Сов. радио. — 1973. 3. ПоповЭ. В. ОбщениесЭВМнаестественномязыке / Э. В. Поп ов. — М.: Наука, 1982. 4. Gudivada V. N. Поискинформациив World Wide Web / V. N. Gudivada // ComputerWeek. — No 35_97. — C. 19–21, 26, 27. 5. Hayes P. J. Construe/TIS: A system for content-based indexing of a database of news stories / P. J. Hayes, S. P. Weinstein // In Innovative Applications of Artificial Intelligence 2. — The AAAI Press/The MIT Press, Cambridge, MA. — 1991. — P. 49–64. 6. ЛукашевичН. В. Автоматическоерубрицированиепотоковтекстовпообщественно-политическойтематике / Н. В. Лукашевич // НТИ. Информационныепроцессыисистемы. — 1996. — Серия 2. — No 10. — С. 22–30. 7. ГареевА. Решение проблемы размерности словаря при использовании вероятностной нейронной сети для задачи нформационного поиска / А. Гареев // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. — 2000. — No 1. — C. 60–63. 8. ЦаленкоМ. Ш. Моделированиесемантикивбазахданных / М. Ш. Цаленко. — М.: Наука, 1989.