Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження

2015;
: cc. 374 - 389
Authors: 

Кунанець Н.Е. Пасічник В.В. Федонюк А.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Науково обґрунтовано концепт “соціокомунікаційна інженерія”, окреслено об’єкт, предмет та методи дослідження нового виду інженерії, яка активно формується та є об’єктивно затребуваною у сучасному інформаційному суспільстві.

1. ВинерН. Кибернетика, илиУп равлениеисвязьвживотномимашине / ВинерН. ; пер. сангл. И. В. СоловьеваиГ. Н. Поварова ; подред. Г. Н. Поварова. — 2-еизд. — М. : Наука; Главнаяредакцияизданийдлязарубежныхстран, 1983. — 165 с. 2. РізунВ. В. Начеркидометодологіїдослідженьсоціальнихкомунікацій / РізунВ. В. // Світсоціальнихкомунікацій. — 2011. — Т. 1. — С. 7.3. Decree on the Media of social communications inter mirifica solemnly promulgated by his holiness pope paul vi on december 4, 1963. CHAPTER I. [Стаття] 3. — Режимдоступу: http://www.vatican.va/archive/hist_ councils/ii_vatican_council /documents/vat-ii_decree_ 19631204_inter-mirifica_ en.html. 4. АмлинскийЛ. З. Читательвнаучнойбиблиотекеинформационногообщества / Л. З. Амлинский // Научныеитехническиебиблиотеки. — 2011. — No 7. — С. 6. 5. ЭшбиУильям. Введениевкибернетику / ЭшбиУильям. — М.: КомКнига, 2006. — 432 с. 6. Kaid L. Handbook of Political Communication Research / Lynda Lee Kaid. — Mahwah; NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. — 541 p. 7. Perry D. K. American Pragmatism and Communication Research / David K. Perry. — Mahwah; NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. — 264 p. 8. МаклюэнМ. ГалактикаГуттенберга: Сотворениечеловекапечатнойкультуры / МаклюэнМаршалл ; [перевод, примечаниязаизданием University of Toronto Press, 1962 А. Юдина]. — К.: Ника—Центр, 2004. — 432 с. — (Серия «Сдвигпарадигмы» ; Вып. 1). 9. Маклюэн Г. М. ПониманиеМедиа : Внешниерасширениячеловека / МаклюэнГ. М. ; пер. сангл. В. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. — М. ; Жуковский: «КАНОН—пресс—Ц. «Кучковополе», 2003. — 464 с. — (Приложениексерии «ПубликацииЦентраФундаментальнойСоциологии). 10. Innis H. The Bias оf Communication / Innis Harold. — Toronto: University of Toronto Press, 1951. — Р. 29. 11. Usher A. P. A History of Mechanical Invention / Usher Abbott Payson.—Boston:Beacon Press paperback, 1959. — Р. 238. 12. Febvre L. L’Apparition du livre / Febvre, Lucien, Martin, Henri—Jean. — Paris: Editions AIbin Michel, 1950. — Р. 126. 13. ШираД. Х. Введениевбиблиотековедение: Основныеэлементыбибл. обслуж. / ШираД. Х. ;пер. сангл. В. В. Скворцова, Э. Г. Азгальдова; подред. Н. С. Карташова. — М.: Высш. шк., 1983. — 256 с. 14. РуновА. В. Особенностикоммуникативнойсредывмоделяхинформационногообщества : дисс. ... д-расоциол. наук: 22.00.04 / РуновА. В. — М., 2003. — 321 с. 15. ІльганаєваВ. О. Інформаціятазнаннявінформаційно-комунікаційнихпроцесах / Вален тинаІльганаєва // Освітарегіону: Політологія. Психологія. Комунікації. — 2009. — No 2. — С. 149–154. 16.СитниченкоЛ. Першоджерелакомунікативноїфілософії / СитниченкоЛ. — К.: Либідь, 1996. — С. 7. 17. КазаковаТ. В. Інформаційно-комунікативнівідносининайдавнішихгомінідяквитоксоціальнихкомунікаційлюдства. Фрагментавторськогокурсу «теоріятаісторіясоціальнихкомунікацій» / КазаковаТ. В. // УченыезапискиТаврическогонациональногоуниверситетаим. В. И. В ернадского. Серия «Филология. Социальнаякоммуникация». — Т. 21(60). — 2008. — No 1. — С. 199–203. 18. ЛуцишинА. Комунікативнафілософіяякпропозиціясвітогляднихпарадигмальнихзмін / АндрійЛуцишин // ВісникЛьвів. ун-ту. Серіяфілос. — 2009. — Вип. 12. — C. 60–66. 19. Комунікати́внафілосо ́фія // ЕнциклопедіясучасноїУкраїни. — Режимдоступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4421); 20. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handeln / Habermas J. — Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1981. — S. 40. 21. СоколовА. В. Общаятеориясоциальнойкоммуникации : учеб. пособ. / СоколовА. В. — СПб.: Изд-воМихайловаВ. А., 2002. — 461 с. 22. КоршуновО. П. Системадокументальныхкоммуникаций (СДК) / КоршуновО. П. // ВестникМГУКИ. — 2003. — No 2. — С. 121–126. 23. ФирсовВ. Р. Библиотекакаксоциальныйинститут. Теоретико-методологическиеаспектыповышенияеероливразвитомсоциалистическомобществе : автореф. дисс. ... канд. пед. наук / ФирсовВ. Р. — Ленинград, 1984. — 15 с. 24. ГлушковВ. М. Основыбезбумажнойинформатики / В. М. Глушков. — 2-еиздание, исправленное. — М., 1987. — С. 9. 25. Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication / By C. E. Shannon // The Bell System Technical Journal.— 1948.— July, October (Vol. 27).— P. 379–423, 623–656. 26. ШеннонК. Работыпотеорииинформацииикибернетике / ШеннонК. — М., 1963. — 830 с. 27. РізунВ. В. Соціальнокомунікаційнийпідхідунауцітагалузісоціальноїінженерії : стаття / В. В. Різун. — Режимдоступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf.—Назвазекрану. 28. Социальныекоммуникации: (теория, методология, деятельность): слов.-справ. / [авт.-сост. В. А. Ильганаева]. — Харьков: Гор. тип., 2009. — 391 с. 30. РізунВ. В. Начеркидометодологіїдослідженьсоціальнихкомунікацій / РізунВ. В. // Світсоціальнихкомунікацій. — 2011. — Т. 1. — С. 7. 31. Соціальнікомунікаціїякінженерневчення, абосоціальнікомунікаціївсистемісоціальногоінжинірингу(соціальноїінженерії) / ВолодимирРізун // Комунікація. — 2012. — No 2. — С. 8–18. 32. ХолодО. М. Соціальнокомунікаційнийінжинірингякмет одологіядослідженнясоціальнихкомунікацій / ХолодО. М. // Світсоціальнихкомунікацій . — 2012. — Т. 8. — С. 7–12. 33. СоколовА. В. Незыбле-мостьфундаментаимодернизацияфасада / А. В. Соколов // Науч. итехн. б-ки. — 2009. — No 4. — С. 64–75. 34. БасовС. А. Обинституциональномподходевбиблиотековедении / БасовС. А. // Научныеитехническиебиблиотеки. — 2011. — No 3. — С. 50–69. 35.Чтотакоесоц иальнаяинженерия?. — Режимдоступу: http://evolkov.net/soc.engineering/articles/What.is.soc.engineering.html. 36. Инженериясоциальная. — Режимдоступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8394/% D0%98% D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF. 37. ПопперК. Нищетаисторицизма. — М., 1993. — С. 312. — Режимдоступу: http://royallib.com/read/ popper_karl/nishcheta_ istoritsizma.html#204800. 38.Социальнаяинженериянаслужбегражданскогообщества. — Режимдоступу: http://evolkov.net/soc.engineering/articles/What.is.soc.engineering.html. 39. СазоновВ. М. Социальныесети — анализиперспективы / СазоновВ. М. — Режимдоступу:http://spkurdyumov.ru /category/biology / СайтС. П. Курдумова «Биология, психология, медицина, демографияисоциология». 40. Leimkuhler F. F. System Analysis in University Libraries / Leimkuhler F. F. // Gollege and Research Libraries. — 1966. — Vol. 27, No 1. — P. 13–18. 41. Kilgour F. G. System Concepts and Libraries / Kilgour F. G. // Gollege and Research Libraries. — 1967. — Vol. 28, No 3. — P. 167–170; 42. Newman M. E. J. The structure of scientific collaboration networks / M. E. J. Newman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2000. — Vol. 98, No 2. — P. 404–409. 43. Wellman, B. and S. Wortley, Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support // American Journal of Sociology, 1990. — Р. 558–588. 44.ЗотовВ. В. Становлениеинформационно-коммуникативнойсредысовременногообщества: социологическийанализинституциональныхтрансформаций / В. В. Зотов ; Курск. гос. тех. ун-т. — Курск, 2007. — 244 с. 45. ЗотовВ. В. Информационно-коммуникативныеосновыинституциональныхизмененийсовременногороссийскогообщества : дисс. ... д-расоциол. наук. Специальность: 22.00.04. — Социальнаяструктура, социальныеинститутыипроцессы / ЗотовВ. В. — М., 2009. — С. 22–23. 46. КатренкоА. В. Системнийаналізоб’єктівтапроцесівкомп’ютеризації / КатренкоА. В. — Львів: Новийсвіт, 2003. — 368 с. 47. КазымиП. Ф. Информационнаяинженерия / КазымиП. Ф. — Баку : ИздательствоБакинскогогосударственногоуниверситета, 2011. — 230 с. 48. Girvan M. Community structure in social and biological networks / M. Girvan, M. E. J. Newman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002. — Vol. 99 (12). — P. 821–826. 49. Складнімережі / О. Головачтаін. // Журналфізичнихдосліджень. — 2006. — Т. 10, No 4. — С. 247–289. 50. ТрофимоваИ. Н. Моделированиесоциальногоповедения / ТрофимоваИ. Н. — Режимдоступу : http:// spkurdyumov. narod.ru/Trophimova9.htm\ СайтС. П. Курдумова «Синергетика». 51. ЛитвинВ. В. Методитазасобиінженеріїданихтазнань : навч. посіб. / ВасильВолодимировичЛитвин. — Львів : МагноліяПлюс, 2012. — 240 с. — (Комп’ютинг).