Тезаурус проблемної області “Розумне місто”

2017;
: cc. 179 - 189
Автори: 
Кунанець Н. Е., Мацюк Г. Р.
  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
  2. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра української та іноземних мов

Розглянуто формування тезаурусу предметної області “Розумне місто”, подано тлумачення лексикографічних систем на основі теорії В. А. Широкова, описано методику проектування онтології проблемної області, подано приклад побудови фрагмента онтології з предметної області “Розумне місто”.

1. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л : Изд-во ЛГУ, 1958. – 182 с.

2. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка:о. 30 000 слов. – 3-е изд., доп. – М. : Рус. яз., 1984. – 704 с.

3. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. –С. 162–189.

4. Вискушенко С. А. До проблеми розробки двомовного термінологічного тематичного словника англійської фахової мови тваринництва / С. А. Вискушенко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство : зб. наук. праць. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 3. – Ч. 2. – С. 194–197.

5. Кудашев И. С. Проектирование переводческих словарей специальной лексики : монография / И. С. Кудашев. – Helsinki, 2007. – 443 с.

6. Перебийніс В. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями. – К. : Вежа, 2002. – 424 с.

7. Радзієвська С. Принцип укладання англо-українського словника-довідника з нанонауки / С. Радзієвська, І. Чекман // Термінологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 171–179.

8. Селіверстова К. Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника [Електронний ресурс] / К. Т. Селіверстова // Архіви України : наук.-практ. журнал. – 2013. – № 5. – С. 25–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2013_5_4.pdf.

9. Широков В. А. Елементи лексикографії. – К.: Довіра, 2005. – 304 с.

10. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К.: Довіра, 1998. – 331 с.

11. Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем. – К.: Наук. думка, 2004. – 327 с.

12. Кучеренко О. Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту / О. Кучеренко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. – 2009. – № 648. – С. 92–94.

13. Симоненко Л. О. Біологічна термінологія: формування та функціонування : навч. посіб. / Л. О. Симоненко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : РВЦ “Софія”, 2006. –103 c.

14. Шуневич Б. Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем / Б. І. Шуневич // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Вип. 38. – С. 90–93.

15. Кульчицький І. М. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем / І. М. Кульчиць- кий; Укр. мов.-інформ. фонд НАН України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2002. – 59 c.

16. Кульчицький І. М. Відображення структурних відношень реєстру термінологічних словників у базах даних / І. М. Кульчицький // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2010. – № 689. – С. 271–280.

17. Кульчицький І. М. Електронний глосарій з ар- хівістики / І. М. Кульчицький // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2009. – №653. – С. 148–156.

18. Дмитрук М. В. Формування української ветеринарної лексики: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / М. В. Дмитрук. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 20 с.

19. Сербенська О. А. Розвиток української юридичної термінології після Великої Жовтневої Соціалістичної Революції: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / О. А. Сербенська. – Львів, 1965. –465 с.

20. Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: навч. посіб. / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. – Львів: Світ,200. – 240 с.

21. Палагин А. В., Яковлев Ю. С. Системная интеграция средств компьютерной техники. – Винница: УНІВЕРСУМ, 2005. – 680 с.

22. Морковкин В. В. Идеографические словари / В. В. Морковкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 71 с.

23. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1981. – 363 с.

24. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. литературы, 1955. – 416 с.

25. Палагин А. В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний: монография / А. В. Палагин, С. Л. Крывый, Н. Г. Петренко. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля. – 2012. – 324 с.

26. Потапова Е. В. Лингвистическая онтология “Физика магнитных явлений” и ее приложения: дис. ... канд. техн. наук. – К., 2013. – 180 с.

27. Ланде Д. В. Елементи комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці. – К.: НДІІП НАПрН України, 2014. –168 с.

28. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К.: Довіра, 1998. – С. 80.

29. PAS 180 Smart city technology. – Режим доступу: http://www.bsigroup.com/smart-cities/Smart- Cities-Standards-and-Publication/PAS-180-smart-cities-terminology/.

30. PAS 181 Smart city framework. – Режим доступу: http://www.bsigroup.com/en-GB/smart-cities/Smart-Cities-Standards-and-Pu....

31. PAS 182:2014 Smart city concept model. Guide to establishing a model for data interoperability. – Режим доступу: http://shop.bsigroup.com/Product Detail/?pid.

32. PAS 183 Smart cities – Guide to establishing a decision-making framework for sharing data and information services. – Режим доступу: www.cibse.org/getmedia/96c2ff0e-73b6-4544-aebd-7debabe211d4/Draft-PAS-18....

33. PAS 8101:2014 Smart cities. Guide to the role of the planning and development process. – Режим доступу: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030294642.

34. ISO 37120:2014 Sustainable development of communities -- Indicators for city services and quality of life( 2014). – Режим доступу:https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:62436:en.

35. ISO/TR 37150:2014(en) Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics. – Режим доступу:https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:37150:ed-1:v1:en.

36. ISO/TS 37151:2015(en) Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance etrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:37151:ed-1:v1:en.

37. ISO/PRF TR 37152 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation – Ad hoc group report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=66898.

38. A collaborative approach to smart city transformation. – Режим доступу: smartdubai.ae/whitepaper/Smart_Dubai_WhitePaper.pdf.

39. Al-Hader, M., & Rodzi, A. (2009). The smart city infrastructure development & monitoring. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 4(2), 87–94.

40. Barrionuevo J. M., Berrone P., Ricart J. E. Smart Cities, Sustainable Progress /J. M. Barrionuevo, P. Berrone, J. E. Ricart // IESE Insight.-2012. – Vol. 14. – P. 50–57.

41. Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G. and Portugali, Y. (2012) Smart cities of the future. European Physical Journal Special Topics 214:481–518.

42. Benevolo C., Dameri R. P. and D’Auria B. Smart Mobility in Smart City. – Режим доступу:file:///C:/Users/Admin/Downloads/9783319237831-c2 %20(1).pdf.

43. Borja, J. (2007). Counterpoint: Intelligent cities and innovative cities. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Papers: E-Journal on the Knowledge Society, 5. – Режим доступу: http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/mitchell.pdf.

44. Building a Smart + Equitable City. – Режим доступу: http://www1.nyc.gov/assets/forward/documents/NYC-Smart-Equitable-City-Fi....

45. Caragliu A. Smart Cities in Europe / Andrea Caragliu, Chiara Del Bo, and Peter Nijkamp // Journal of Urban Technology. – 2011. – № 2. – P. 65–82.

46. Caroline Colldahl, Sonya Frey, Joseph E. Kelemen. Smart Cities: Strategic Sustainable Development for an Urban World. - School of Engineering Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden. – 2013.

47. Eco-City Movement. – Режим доступу: http://ecocity.ncr.vt.edu/ecocitymovement.html.

48. Deakin M. From Intelligent to Smart Cities / Mark Deakin, Husam Al Waer // Intelligent Buildings International. – 2011. – P. 140–152.

49. Getting Smart About Smart Cities. – Режим доступу: http://sustainablecommunitiesleadershipacademy.org/resource_files/docume... %20Cities %20RG %20(2).pdf.

50. Giffinger R. Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of Cities? / R. Giffinger // ACE Architecture City and Environment. – 2010. – Vol. 4, N 12. – Р. 7–25.

51. Global Innovators: International Case Studies on Smart Cities Smart Cities Study. – October, 2013.

52. Gontar B., Gontar Z., Pamuła A. Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects. Режим доступу:http://eltalpykla.vdu.lt:8080/bitstream/handle/1/963/ISSN2335-8750_2013_....

53. Green Economy Report. – Режим доступу:http://web.unep.org/greeneconomy/resources/green-economy-report.

54. Green Technology – What is it? – Режим доступу: http://www.green-technology.org/what.htm.

55. Gruber T. R. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications // Knowledge Acquisition. – 1993. – N 5, P. 199–220.

56. ICT4 Green by Donato Toppeta. How ICT can address Sustainability. – Режим доступу: https://ict4green.wordpress.com/category/smart-city-2/.

57. Jadoul М. (2014) Smart cities are built on smart networks / Marc Jadoul. – Режим доступу: https://insight.nokia.com/smart-cities-are-built-smartnetworks.

58. Jahan Selim Human Development Report. Work for Human Development / Selim Jahan. – New York, 2015. – 288 p.

59. Kearmey A. T. Global cities 2016 / Mike Hales, Erik R. Peterson, Andrés Mendoza Peña, Nicole Dessibourg. – NY, 2016. – 13 p.

60. Komninos N. Smart Cities and the Future Internet in Europe / N. Komninos, Schaffers H. // Journal of Knowledge Economy. – 2013. – Nо. 2. –P. 119–134.

61. Low energy, passive and zero-energy houses. – Режим доступу: https://www.ourenergy.com/low_energy_passive_and_zero_energy_houses.html.

62. Making cities smarter Guide for city leaders: Summary of PD 8100 – Режим доступу: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/smartcities/resources/BSI-Maki....

63. Manville Catriona, Cochrane Gavin, Cave Jonathan Mapping Smart Cities in the EU/ Catriona Manville, Gavin Cochrane, Jonathan Cave. – Brussels, 2014. – 196 p.

64. Recommendations to the European Council: Europe and the Global Information Society, M. Bangemann and others, 24–25 June, Korfu, 1994.

65. Report on the WSIS Stocktaking 2016. – ITU 201. – 177 p.

66. Sekhar N. Kondepudi. Smart sustainable cities: An analysis of definitions. – ITU, 2014.

67. Smart cities: Background paper. October 2013. – Режим доступу:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil....

68. Smart Cities Maturity Model and Self-Assessment Tool. – Режим доступу: www.scottishcities.org.uk/site/assets/files/1103/smart_cities_readiness_....

69. Smart cities. Ranking of European medium-sized cities. – Режим доступу:http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf.

70. Smart cities readiness guide. The planning manual for building tomorrow’s cities today. – Режим доступу:www.swenergy.org/Data/Sites/1/media/documents/programs/government/SmartC....

71. Smart Cities: Technological Challenges and Issues Challenges and Issues. – Режим доступу: http://www.cse.wustl.edu/~jain/talks/ftp/smrtcit.pdf.

72. Smart Cities. Transforming the 21st century city via the creative use of technology. – Режим доступу:http://publications.arup.com/publications/s/smart_cities.

73. Smart city opportunities for London. – Режим доступу: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/arup-gla_smart_city_opport....

74. Smart City Wien. Framework Strategy. – Vienna, 2014. – 110 p.

75. “Smart+Connected City Services”, Cisco Consulting Services, 2011, http:// www.cisco.com/web/about/ac79/docs/ps/Busan-Green-u-City_IBSG.pdf.

76. Smart Economy: Economía Inteligente. – Режим доступу:https://web.ua.es/en/smart/smart-economy-economia-inteligente.html.

77. Smarter Cities. New cognitive approaches to long-standing challenges. – Режим доступу: http://www.ibm.com/smarterplanet/ru/ru/smarter_cities/overview/.

78. Smart Sensor Networks: Technologies and Applications for Green Growth. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/5kml6x0m5vkh-en.

79. The Internet of Things: A Prototechnateby Enrique Lescure. – Режим доступу: https://eoshorizon.wordpress.com/tag/smart-cities/.

80. The MK: Smart Project. – Режим доступу: https:// mksmart.org.

81. The Role of Standards in Smart Cities. – Режим доступу: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/smart-cities/resources/The-Rol....

82. The Smart Cities Mission. – Режим доступу:www.slideshare.net/neersee/smart-city-presentation-50456375?next_slidesh....

83. The Smart City – City of Stockholm. – Режим доступу: http://international.stockholm.se/city-development/the-smart-city/.

84. The Water Footprint Assessment Manual. Setting the Global Standard. – London, 2011. – 228 p.

85. Towards nearly zero-energy buildings. – Режим доступу: https:/ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_executive_summary.pdf.

86. Trends in Smart City Development. – Режим доступу:www.nlc.org/Documents/Find %20City %20Solutions/Research %20Innovation/Smart %20Cities/Trends%20in %20Smart %20City %20Development.pdf.

87. United States Green Buildings Council. – Режим доступу: http://www.usgbc.org/articles/what-green-building.

88. What is Green Infrastructure? – Режим доступу: https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure.

89. Бондарчук А. П. Основи інфокомунікаційних технологій / А. П. Бондарчук, Г. С. Срочинська, М. Г. Твердохліб. – К.,2015. – 76 с.

90. Ганин О. Б. “Умный город”: перспективы и тенденции развития / О. Б. Ганин // Журнал ARS Administrandi. – 2014. – № 1. – С. 124–135.

91. Екологія життя. – Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vodniy-slid-krain-svitu.

92. Еко місто. – Режим доступу:http://ecotown.com.ua/.

93. Зинченко А. Обзор инициатив “smart city” 2014: индикаторы эффективности / Алексей Зинченко. – Режим доступу: http://www.researchclub.com.ua/journal/373.

94. Інтелектуальні транспортні системи. – Режим доступу: http://www.sutp.org/files/contents/ documents/ resources/ A_Sourcebook/SB4_Vehicles-and-Fuels/GIZ_SUTP_SB4e_Intelligent-Transport-Systems_UA.pdf.

95. Козленко О. Цифрові міста. – К., 2008. – 180 с.

96. Куприяновский В. П., Мартынов Б. А., Корнильев К. Г. “Умная планета” – как это сделано? – Режим доступу:https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID= 16987&SECTION_ID=1048.

97. Павлов О. А. Від інформаційного до цифрового суспільства: глобальна стратегія розвитку smart-планети. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Павлов_ %20Від_ %20інформаційного_ %20до_ %20цифрового %20суспільства %20(5).pdf.

98. Скалій І. Розумне місто – місто майбутнього. – Режим доступу: msdp.undp.org.ua/data/publications/Скалій %20[Compatibility %20Mode].pdf.

99. Соколовська О. О. Smart City: використання інформаційно- комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні [Електронний ресурс] / О. О. Соколовська // Аспекти публічного управління. – 2014. – № 11–12. – С. 77–85. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2014_11-12_12.

100. Технічне регулювання у сфері стандартизації “розумних громад” та “розумних міст”: європейський досвід”: Аналітична записка. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2338/.

101. Лендау Сидні І. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії / пер. з англ. Ольги Кочерги. – К.: К. І. С., 2012. – 480 с.

102. Искусственный интеллект: в 3 кн. Кн. 1: Системы общения и экспертные системы: [справочник / научн. ред. Э. В. Попов]. – М.: Радио и связь, 1990. – 464 с.

103. Гладун А. Я. Онтологии в корпоративных системах [Текст] / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина // Корпоративные системы. – 2006. – № 1. – С. 41–47.

Кунанець Н. Е. Тезаурус проблемної області “Розумне місто” / Н. Е. Кунанець, Г. Р. Мацюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 179–189.