Ігрова модель системи з авторитарним прийняттям рішень

2018;
: сс. 61 - 67
Authors: 

Кравець П. О.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

E-mail: Petro.O.Kravets@lpnu.ua

Побудовано стохастичну ігрову модель прийняття рішень в ієрархічних системах з авторитарним стилем управління. Розроблено адаптивний рекурентний метод для розв’язування стохастичної гри в умовах апріорної невизначеності на основі стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості, яка описує розв’язки гри за Нешем у змішаних стратегіях. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри прийняття рішень в авторитарній ієрархічній системі зі структурою бінарного дерева. Досліджено вплив параметрів на збіжність ігрового методу.

 1. Дубовой В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами: монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 185 c.
 2. Verma D. Decision Making Style: Social and Creative Dimensions / D. Verma. – Global India Publications Pvt Ltd, 2009. – 309 pp.
 3. Воронин А. А. Оптимальные иерархические структуры / А. А. Воронин, С. П. Мишин. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 210 с.
 4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.
 5. Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика: підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.
 6. Теорія і практика прийняття управлінських рішень / А.С. Крупник, К.О. Линьов,Є. М. Нужний, О. М. Рудик. – К.: Видавничий дім „Простір”, 2007. – 119 с.
 7. Демидова Л. Принятие решений в условиях неопределенности / Л. Демидова, В. Кираковский, А. Пылькин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 284 с.
 8. Катренко А. В. Механізми координації у складних ієрархічних системах / А. В. Катренко, І.В.Савка / Інформаційні системи та мережі: Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2008. – № 631. – С. 156 –166.
 9. Peters H. Game Theory: A Multi-Leveled Approch / H. Peters. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. – 493 pp.
 10. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики / Э. Мулен. – М.: Мир, 1985. – 200 с.
 11. Гермейер Ю. Б. Игры с непротивоположными інтересами / Ю. Б. Гермейер. – М.: Наука, 1976. – 328 с.
 12. Губко М. В. Теория игр в управлении организационными системами / М. В. Губко, Д. А. Новиков. – М.: Синтег, 2002. – 148 с.
 13. Stochastic Games and Application / Neyman A., Sorin S. (editors), NATO Science Series, Springer Science & Business Media New York, 2003. – 473 pp.
 14. Доманский В.К. Стохастические игры / Доманский В. К. // Математические вопросы кибернетики. – 1988. – № 1. – С. 26–49.
 15. Fudenberg D. The Theory of Learning in Games / D. Fudenberg, D.K. Levine. – Cambridge, MA: MIT Press, 1998. – 292 pp.
 16. Назин А. В. Адаптивный выбор вариантов / А. В. Назин, А. С. Позняк. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
 17. Кравець П. О. Ігрова модель прийняття рішень в ієрархічних системах / П. О. Кравець // Інформаційні системи та мережі: Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2017. – № 872. – С. 111–120.
 18. Граничин О.Н. Введение в методы стохастической аппроксимации и оценивания: Учеб. пособие / О.Н. Граничин. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2003. – 131 с.