Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника “Економіка підприємства”

1
Харківський національний економічний університет
2
Харківський національний економічний університет
3
Харківський національний економічний університет

Наведено базові принципи побудови сучасного електронного підручника для вищої школи та вимоги до нього. Продемонстровано приклади їх втілення в електронному підручнику “Економіка підприємства” авторів М.В. Афанасьєва та О.Б. Плохої, який створений за методикою, що її розробив В.М. Анохін. Для розроблення електронного підручника було використано дослідження за цим питанням В.М. Анохіна, М.В. Афанасьєва, О.Б. Плохої, Я.В. Ромашової.

1. ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихiднi вiдомостi”.

2. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. – МОН України, наказ № 588 від 27.06.2008 р. Хортон У. Электронное обучение: инструменты и технологии. – М.: Кудиц-образ. – 2005. – 256 с.

3. Гуревич Р. С. Проектування, створення та використання електронних підручників // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2007. – С. 453 – 458.

4. Положення про електронні освітні ресурси. – Наказ № 1060 від 1.10.2012 р. МОН МСУ.

5. Анохін В. М. Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Adobe Captivate // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2012. – № 731. – С. 71–76.

6. Афанасьєв М. В. Методика створення електронного підручника та його структури / М.В. Афанасьєв і Я.В. Ромашова. За заг. ред. В.С. Пономаренка. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2010. – 36 с.

7. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів, 1-ше вид. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 441 с.

8. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: електронний підручник / М. В. Афанасьєв і О. Б. Плоха. – Харків: Видавництво “ІНЖЕК”, 2013.