Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника “Економіка підприємства”

1
Kharkiv National University of Economics
2
Kharkiv National University of Economics
3
Kharkiv National University of Economics

There are the basic principles to construct a modern electronic textbook for high school and requirements for it in the work. Examples of their implementation are demonstrated in the electronic textbook “Economy of enterprise” of N. V. Afanasyev and O. B. Plokha, that was created according to the methodology of V. M. Anokhin. Electronic textbook should combine an interactive and a multimedia electronic publication in it, be available to users from different aspects, has properties of adaptability and to meet the general requirements of the textbooks.

1. ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихiднi вiдомостi”.

2. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. – МОН України, наказ № 588 від 27.06.2008 р. Хортон У. Электронное обучение: инструменты и технологии. – М.: Кудиц-образ. – 2005. – 256 с.

3. Гуревич Р. С. Проектування, створення та використання електронних підручників // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2007. – С. 453 – 458.

4. Положення про електронні освітні ресурси. – Наказ № 1060 від 1.10.2012 р. МОН МСУ.

5. Анохін В. М. Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Adobe Captivate // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Інформатизація вищого навчального закладу”. – 2012. – № 731. – С. 71–76.

6. Афанасьєв М. В. Методика створення електронного підручника та його структури / М.В. Афанасьєв і Я.В. Ромашова. За заг. ред. В.С. Пономаренка. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2010. – 36 с.

7. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів, 1-ше вид. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 441 с.

8. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: електронний підручник / М. В. Афанасьєв і О. Б. Плоха. – Харків: Видавництво “ІНЖЕК”, 2013.