СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано українські студентські інтернет-видання, описано особливості та структуру інтернет-періодики, і що впливає на її функціонування. Багато різноманітної інформації, яка стосується студентського життя, можна знайти саме на студентських сайтах. У наш час кожен вищий заклад освіти створює власний інформаційний сайт. Досліджуючи студентські інтернет-портали, можна побачити певні особливості, але все ж більшість студентських інтернет-видань в Україні ніяким чином не пов’язані з сайтами вищих навчальних закладів.

Преса в інтернеті продовжує стрімко розвиватися, що, звичайно, впливає і на процеси у розвитку студентської періодики. Чимало видань створено останніми роками, проте варто сказати, що у них не використовуються усі можливості, які надає мережа. Також багато з них функціонують не довго, можливо це пов’язане з незацікавленням у ній студентів через невдалий контент. Студентська інтернет-періодика розвиватиметься інтенсивніше, коли її видавці правильно і своєчасно публікуватимуть матеріали.

У студентських інтернет-виданнях використовують таку ж структуру, як і на інформаційних сайтах. Якщо авторами сайту є самі студенти, то структура не завжди зручна для користувачів: на сторінці може бути забагато матеріалів, або ж навпаки – рубрики з публікаціями сховані. Серед недоліків деяких сайтів – низька мультимедійність та інтерактивність. Хоча такі видання допомагають студентам у навчанні та надають більше можливостей, ніж друковані. Вони практично не відрізняються від інших, та все ж є деякі підрозділи та інформація, які не використовують на інших сайтах – електронна бібліотека для студентів, корисні для навчання посилання.

1. Бердышев С. Н. Искусство оформления сайта. Практическое пособие / С. Н. Бердышев. – М. : Дашков и Ко, 2010. – С. 148.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак. – К. : Видавництво «Дніпро», 2009. – С. 563.

3. Грозданов Ф. Т. Язык молодежных Интернет-газет : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / Ф. Т. Грозданов. – М., 2007. – 155 с.

4. Зенкина О. Н. О состоянии московских студенческих интернет-порталов [Текст] / О. НЗенкина //  Педагогическая информатика. – 2008. – № 3. – С. 70–82.

5. Зятькова О. В. Коммуникативно-функциональные признаки немецкого электронного молодежного журнала [Електронний ресурс] / О. В. Зятькова; Изв. ТулГУ. Гуманитар. науки. – 2008. – № 2. – С. 205–212. Режим доступу:  http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativno-funktsio­nalnye-priznaki-nemetskogo-elektronnogo-molodezhnogo-zhurnala...  (15.10.2013).

6. Козлова О. А. Се­тевые СМИ: вчера и сегодня (обзор литературы по Интернет-журналистике) // О. А. Козлова. – Вестник ВолГУ, 2011. – Серия 8., Вып. 10. – С. 151–156.

7. Колесникова М. М. Периодические издания электронных сетей как вид СМИ: типологический аспект : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / М. М. Колесникова. – Ростов н/д, 2002. – 183 с.

8. Колісник О. М. Структура інтернет-газет: квінтесентні особливості // Держава та регіони. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 63–66. – Серія : Соціальні комунікації.

9. Мудра І. М. Оформлення газети як засіб медіамаркетингу /І. М. Мудра // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. – К. : КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – Т. 9. – С. 128–131.

10. Потятинник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. [Текст] / Б. В. Потятинник. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с.

11. Сафарова А. Г. Социокультурная динамика качественной газетной прессы Великобритании и США в конце ХХ – в начале ХХІ века: дисс. … канд. филол наук / А. Г. Сафарова. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – С. 79–80.

12. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / за заг. ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – C. 79.

13. Степанов А. А. Перспективы развития студенческих сетевых изданий в эпоху web 2.0. Юзабилити-подход / А. А. Степанов // Медиаобразование: от теории – к практике: сб. материалов II Всеросс. науч.-практ. конф. «Медиаобразование в развитии науки, культуры, образования и средств массовой коммуникации». – Томск, 2008. – С. 210–215

. 14. Уланова М. А. Интернет-журнал. Типология, принципы создания, методика редактирования : дис. … канд. филол. Наук : 05.25.03 /
М. А. Уланова. – М., 2005. – 239 с.

15. Шевченко В. Е. Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) : автореф. … дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / В. Е. Шевченко. – К., 2002.