ПРАВА ДИТИНИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА: ЮРИДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ЖУРНАЛІСТИКИ ПРО ДІТЕЙ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття методично і композиційно підпорядкована ідейному задуму дослідження, який полягає у визначенні рівня правомірності моральних норм журналістики про дітей. Тому дослідницька увага головно спрямована на виявлення юридичних аргументів для підтвердження або спростування положень професійної моралі, які регулюють діяльність міжнародного та українського журналіста під час підготовки матеріалів, що стосуються дітей. Детально проаналізовано міжнародні та національні юридичні документи щодо прав дитини, українське мас-медійне та інше законодавство, з одного боку, та міжнародні й українські документи з журналістської моралі, які визначають професійне поводження журналістів із дітьми, – з іншого. Їх порівняння здійснено у ключі встановлення ідейного співвідношення між відповідними положеннями моралі та права на міжнародному й українському рівнях. З’ясовано, які положення про моральне поводження журналістів із дітьми є юридично обґрунтованими, а які положення позбавлені юридичного підґрунтя, які положення законодавства про права дитини потрібно внести до документів з журналістської моралі щодо поводження із дітьми. Виявлено і пояснено причини проблеми правомірних і неправомірних водночас норм журналістської моралі щодо дітей, інші слабкі та сильні позиції документів. Конкретизовано і доповнено визначення поняття “дитиноцентризм” для журналістики, встановлено його правомірність. Доведено необхідність чергової редакції моральних норм журналістики про дітей з метою їх конкретизації та юридизації.

1. Дзьомба Н. Проблеми журналістської моралі щодо прав дитини / Наталія Дзьомба // Вісн. Націон. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. : Журналістські науки : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 896. – С. 33–40.

2. Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО “Телекритика”; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – 48 с. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 12.02.2019.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

3. Діти та збройні конфлікти. Пам’ятка для журналістів, які працюють над сюжетами про дітей у збройному конфлікті. – Електрон. ст. – 2 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/pamyatka.pdf, вільний (дата зверн.: 04.02.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

4. Дорожня карта // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил : Спеціальний звіт / ГО “Телекритика”; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – C. 4–9. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 08.02.2019.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

5. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” : Закон від 16.11.1992 № 2782-ХІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (дата зверн.: 12.02.2019).

6. Закон України “Про інформацію” : Закон від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата зверн.: 13.02.2019).

7. Закон України “Про охорону дитинства” : Закон від 26.04.2001 № 2402-ІІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402- 14 (дата зверн.: 10.02.2019).

8.Закон України “Про телебачення і радіомовлення” : Закон від 21.12.1993 № 3759-ХІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 (дата зверн.: 10.02.2019).

9. Іванов В. Сердюк В. Журналістська етика: підручник / передм. В. Мостового. – 2-ге вид., випр. – К.: Вища шк., 2007. – 231 с.

10. Кодекс етики українського журналіста // Комісія з журналістської етики: сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/ua/code, вільний (дата зверн.: 01.02.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

11. Кодекс мовлення // Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. – Електрон. текст. дані. – 2015. – Режим доступу: https://ms.detector.media/media_law/government/natsrada_oprilyudnila_pro... y_proponue_pidpisati_movnikam/, вільний (дата зверн.: 05.02.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

12. Конвенція ООН про права дитини. – Електрон. підруч. – 49 с. – Режим доступу: 120 https://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf, вільний (дата зверн.: 28.01.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

13. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341- 14 (дата зверн.: 18.02.2019).

14. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4651-17 (дата зверн.: 18.02.2019).

15. Кузнецова О. Правовий захист малолітніх і неповнолітніх від шкідливого впливу ЗМІ в Україні та за кордоном / Олена Кузнецова. – Електрон. ст. – Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk26/Statti_Kuznecova. htm, вільний (дата зверн.: 9.09.2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

16. Медіа та права дитини: посібник для журналістів, створений самими журналістами / MediaWise; МГО “Інтерньюз Україна”. – 2009. – 64 с. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/1329- mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 09.02.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

17. Методичні рекомендації з питань дотримання прав дитини засобами масової інформації, ухвалені Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил: спеціальний звіт / ГО “Телекритика”; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – C. 42–48. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new. pdf, вільний (дата зверн.: 12.01.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

18. Міжнародна федерація журналістів (МФЖ). Норми та принципи висвітлення у медіа питань, що стосуються дітей // Медіа та права дитини. Посібник для журналістів, створений самими журналістами / MediaWise; МГО “Інтерньюз Україна”. – 2009. – C. 51–52. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ 1329-mediachildright_ukr.pdf, вільний (дата зверн.: 12.01.2019.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

19. Найдьонова Л. Як захистити дитину в медіапросторі: психологічний аспект / Любов Найдьонова // Діти в медіа: як висвітлювати й дотримуватися правил: спеціальний звіт / ГО “Телекритика”; за заг. ред. Н. Лигачової, Д. Дуцик. – К., 2016. – С. 14–22. – Режим доступу: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, вільний (дата зверн.: 15.02.2019.). – Загол. з екрана. – Мова укр.

20. Рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації питань, які стосуються дітей // Законодательство Украины: сайт – Електрон. текст. дані. – 2011. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/vr_06623-11, вільний (дата зверн.: 07.02.2019). – Загол. з екрана. – Мова укр.

21. Самолюк Ю. Співвідношення права і моралі / Ю. М. Самолюк // Судова апеляція. – 2009. – № 2(15). – С. 16–23. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13977/02-Samolyuk.p..., вільний (дата зверн.: 12.09.2018). – Загол. з екрана. – Мова укр.

22. Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 №2947-ІІІ // База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата зверн.: 18.02.2019).