ВПЛИВ РЕКЛАМИ В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА НА ПОВЕДІНКУ ЧИТАЧІВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано доцільність трактування реклами як явища, що впливає на поведінку читачів. Проаналізовано основні особливості неякісного рекламного тексту та 65 зроблено спробу виділити основні критерії патогенності рекламного тексту в українській пресі. Завдання дослідження – розглянути напрацювання українських дослідників щодо негативного впливу реклами на аудиторію, здійснити короткий огляд українського законодавства у сфері реклами та відповідно до законодавчої бази та теоретичних і практичних принципів. Розглянуто рекламні засоби, використовувані для створення оманливої реклами. У статті також проаналізовано сучасні тенденції впливу преси на читацьку аудиторію, а також рекламу в друкованих виданнях і її характеристики. Обґрунтовано ставлення читачів газети до реклами на підставі результатів соціологічного опитування. Одним із найпопулярніших заброронених видів реклами в українських медіа, зокрема в газетах, є прихована реклама. Вона має кілька переваг для видавців. Поперше, не потребує сплати відповідних податків. По-друге, не займає тієї газетної площі, яка виділена для реклами. По-третє, сприймається читачами як журналістський матеріал. Тобто газети заробляють тіньові кошти, тим самим обманюючи читачів щодо призначення та справжньої мети матеріалу з прихованою рекламою. Найгірша ситуація з прихованою політичною рекламою, адже, діючи на підсвідомість читачів, вона спрямовує їх на неправильний чи не до кінця усвідомлений вибір. Для того, щоб викорінити явище низькоякісної, недобросовісної реклами в українських медіа, потрібно запровадити суворий контроль за дотриманням українського законодавства у цій сфері, чітко визначити контролювальні органи, а також сферу відповідальності кожного із суб’єктів рекламного процесу за вчинені порушення. Також варто запровадити контроль за поширенням комерційного контенту у ЗМІ на усіх рівнях – від самоконтролю, редакційної етики, контролю громадських організацій і до державного контролю.

1.Potiatynyk B., Lozynsky M. Pathogenic text. – Lviv : PAIS, 1996. – 296 pp.

2.Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language ; Irpen: VTF Perun , 2001 . – P. 356.

3. Pisarek W. O Mediach i J ę zyku / W. Pisarek; pod red Z. Bauer i E. Chudzi ń skiego. – Kraków : Universitas, 2007 – 392 s. – (Seria “Dziennikarstwo i ś wiat mediów”).

4. Serazhim K. S. Text-study: a textbook / K. S. Serazim. – K. : VPK “Kyiv University”, 2008. – 527 p.

5. Masimova L. Criteria for pathogenicity of the text [Electronic source]. Available on: // http: // nbuv.gov.ua/ portal / socgum / nzizh / 2010 _ 41 / Masimova.pdf

6. Proskurkina S. Semantic space of modern journalistic text [Electronic source]. Available on: // http: // bibl .kma .mk ua / pdf / naukpraci / movoznavtvo / 2010 / 138-125-12.pdf

7. About advertising: Law of Ukraine dated July 3, 1996 # 271/96-VR (With amendments and additions introduced in accordance with the Law N 1407- IV (1407-15) dated February 3, 2004) [Electronic source]. Available on: // http : // zakon . rada. gov.ua / cgibin / laws / main . cgi? nreg = 270% 2 F 96% E 2% F 0