Проблеми та перспективи грінвошінгу за глобалізаційних умов та розвитку циркулярної економіки

2022;
: cc. 127 - 139
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто трактування поняття «greenwashing» та визначено походження цього поняття як наукового терміну. Визначено ступінь впливу greenwashing на маркетинг, бі- знес та репутацію компанії. Для цього було приведено приклади використання всес- вітньовідомими брендами greenwashing та наслідки для них на ринку. Було визначено різ- ницю між зеленим маркетингом та greenwashing, а також наведено приклади компаній, які використовують зелений маркетинг, зазначено, наскільки великим є позитивний вплив на їхню репутацію після застосування правдивих тверджень замість оманливих. У висновку наведено методи уникнення використання greenwashing мар кетологами, а та- кож зазначені способи для споживачів, як не стати жертвою оманливої реклами.

 1. Оржель Б., Вольняк Р. (2019). Огляд методів та інструментів greenwashing, використаних на світо- вих та польських підприємствах Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/340324973_ OVERVIEW_OF_GREENWASHING_METHODS_AND_TOOLS_USED_IN_POLISH_AND_WORLD_ENTERP RISES.
 2. Віейра С. де Фрейтас Нетто, Собрал М., Рібейро А., Роберт да Луз Соарес Г. Поняття та форми зеленого вмивання: систематичний огляд. Науки про навколишнє середовище Європи. Номер статті: 19 (2020). Режим   доступу:   https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-0300-3#ci....
 3. Пімоненко T., Люльов O., Люльова Л. (2018). Маркетингові інструменти просування зелених інвестицій: мінімізація «грінвошінг». Економічний простір, (140), 204–213. Режим доступу: http://www.prostir. pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/400.
 4. Грищенко О. Ф., Голишева Є. О. Використання грінвошингу як технології екологізації бізнесу: по- няття, детермінанти та драйвери. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:«Економіка і менеджмент». Випуск № 46/2020. С. 47–54 Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/ journal/2020/46-2020/8.pdf.
 5. Смірнова К. В. Грінвошінг як інструмент псевдо екологічного маркетингу. Міжнародна наук.- практична конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29–30 червня 2017 р., м. Одеса, Україна. Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/ id/eprint/3107.
 6. Головня Ю. І., Ільченко В. М., Трубей О. М. Екологічний брендинг в умовах сталого розвитку економіки. Ефективна економіка №8, 2019. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/ 8_2019/40.pdf.
 7. Фернандес  В.  (2020).  Що  таке  Greenwashing? Поради,  як  цього  уникнути  Режим  доступу: https://boldist.co/marketing-strategy/what-is- greenwashing/#:~:text=Greenwashing%20is%20the%20practice%20of,and%20vision%20are%20environmentally%2 Dfriendly.
 8. Джонсон Є. (2020). Що таке Greenwashing? Режим доступу: https://cpdonline.co.uk/knowledge- base/business/what-is-greenwashing/.
 9. Брага Д. С., Мартінес П. М., Корреа К. М., Мура-Лейте Р. К., Да Сілва Д. Ефект зеленого промиван- ня, ставлення та переконання в зеленому споживанні. RAUSP Management Journal, Vol. 54 (2019) № 2. С. 226–Режим  доступу:  https://doi.org/10.1108/RAUSP-08-2018-0070.
 10. Павленко Т. В. Сутність зеленого маркетингу. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» № 15 (2018)  Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/132529.
 11. Коростова І. Зв’язок зеленого маркетингу з екологічною політикою підприємства. European scien- tific journal of Economic and Financial innovation № 2(6) (2020) Режим доступу: https://www.journal. eae.com.ua/ index.php/journal/article/download/115/102.
 12. Плахотнікова Л. О., Булах Т. М. Екологічний маркетинг у системі формування соціальної від- повідальності бізнесу. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту, 2019, № 4. Режим доступу:      https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/download/198/187.
 13. Грищенко О. Ф., Косторнова С. О. Дослідження перспектив використання зеленого маркетингу в туризмі. Ефективна економіка. № 8, 2017. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5723.
 14. Шпилик С., Фалович В. Екомаркетинг як інструмент поліпшення іміджу підприємства. Соціально- економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2 (7). С. 289–298. Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/ im- ages/stories/pdf/2012/12ssvpip.pdf.
 15. Абрамова А. Г., Мирошник Ю. А. Еко-тренд в сфері гостинності: економічні та соціальні аспекти. Ефективна економіка. № 5, 2020. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/84.pdf.
 16. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. № 5, 2020. Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/pdf/5_2020/202.pdf.
 17. Нагара М. Б. Циркулярна економіка: генезис, структура, особливості. Економіка та держава. 2021.№ 10. С. 68–73. Режим доступу: 10.32702/2306-6806.2021.10.68.
 18. Гурочкіна В. В., Будзинська М. С. Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для про- мислових підприємств. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 5. Режим дос- тупу:    https://core.ac.uk/download/pdf/328113907.pdf.
 19. Зварич І. Глобальна циркулярна економіка  як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства. Світ фінансів 4(49)/2016. Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22489/ 1/%D0%      97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%20%D0%86.pdf.
 20. Гришова І. Ю., Нестерова К. С. Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 88.