Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку

2019;
: cc. 92 -105
1
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
2
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Визначено етапи адаптації суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку. Розглянуто економіко-математичні моделі, що застосовують центральні банки для макроекономічного прогнозування, та запропоновано використовувати їх підприєм- ствами суднобудування з метою прогнозування інфляції та курсу валют. Визначено інформаційне забезпечення та види кредитних та податкових стимулів розвитку підприємств суднобудування, сформульовано екзогенні й ендогенні індикатори раннього попередження змін стимулів та їхні граничні значення. Запропоновано види реагування на зміни кредитних та податкових стимулів.

 1. Мельник, О. Г. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів  [Текст] /О. Г. Мельник, М. Є. Адамів // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1 (139). – С. 32–41.
 2. Адамів, М. Є. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) [Текст] / Марта  Євгенівна Адамів ; Національний університет “Львівська політехніка”. – ьвів, 2013. – 28 с.
 3. Черняк, Г. М. Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Черняк // Науковий вісник Херсонського державного університету.    Сер.    :    Економічні    науки.    –    2014.    –    Вип.    7(4).    –    С.    9-11.     –     Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_7%284%29
 4. Терещенко, О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія [Текст] / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2008. – 272 с.
 5. Павловський, С. Інтегрування системи раннього попередження та реагування на фінансову кризу в концепцію збалансованих показників [Текст] / С. Павловський // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 8. – С. 51-57.
 6. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник [Текст]. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
 7. Кузьмін, О. Є. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів : монографія [Текст] / О. Є. Кузьмін, Л. Г. Ліпич, О. Г. Мельник [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с.
 8. Андреев, A. Прогнозирование инфляции методом комбинирования прогнозов в Банке России [Текст]// Банк России: серия докладов об экономических исследованиях. – 2016. – № 14.
 9. Абакумова, Ю. Г.  Моделирование   и   краткосрочное   прогнозирование   инфляции   [Текст]   / Ю. Г. Абакумова, С. Ю. Бокова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5: Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – Т. 7. – №2, 2017. – С. 104–114.
 10. Hallman, J. Is the price level tied to the M2 monetary aggregate in the long run? [Text] / J. Hallman,R. Porter, D. Small // The American Economic Review. – 1991. – № 81(4). – P. 841–858.
 11. Безбородова, А. В. P*-модель для инфляции Беларуси: альтернативные подходы / А. В. Безбородова// Банкаўскі веснік, снежань 2015. – С. 30-40.
 12. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями № 351 від 30.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.
 13. Облікова        ставка          Національного       банку        України          [Електронний        ресурс].  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647&cat_id=44580
 14. Процентні ставки за кредитами в банках України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tables.finance.ua/ua/credit_deposit/credit#app-tabloid/client=ju...
 15. Кредити на розвиток бізнесу в банках України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bankchart.com.ua/business/credit
 16. Рогов, В. Г. Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств [Текст] / В. Г. Рогов // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв : НУК, 2014 . –  №1(451). – С. 49-54.