Основні підходи до оцінювання вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту

2019;
: cc. 14 - 23
1
Національний транспортний університет

Для розрахунку вартості підприємства необхідно використовувати підходи та методи оцінювання вартості та вибирати найбільш прийнятні для конкретного підприємства. Існуючі підходи та методи ґрунтуються на закордонному досвіді, який потрібно адаптувати під вітчизняні реалії. Використання цього інструментарію дає можливість побачити зростання вартості підприємства, а не створення прибутку в короткостроковій перспективі. Проаналізовано підходи та методи оцінювання вартості підприємства з виокремленням позитивних та негативних сторін, а також особливості їх застосування на підприємствах транспорту. Результати статті дають можливість оптимізувати процес оцінювання вартості підприємства та можуть бути впроваджені при управлінні на автотранспортних підприємствах.

 1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001р № 2658-ІІІ // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
 2. Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна та майнових прав”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
 3. Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF
 4. Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1655 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF
 5. Европейские стандарты оценки / https://economy-ru.info/info/119089/
 6. Международные стандарты оценки: перевод, комментарии, дополнения / Международный комитет по стандартам оценки. – М.: Аскери-ASCA, 2000 // https://www.cfin.ru/press/afa/97_2_005-080.pdf
 7. Норми професійної діяльності оцінювача. Затверджено протоколом №7 Радою Українського товариства оцінювачів від 11.04.1995р. // http://uto.com.ua
 8. Керанчук Т.Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні // Фінанси України.– 2011.– №7. – С. 104–113.
 9. Концепція розвитку оціночної діяльності в Україні на 2016-2025 – http://afo.com.ua/uk/news/1-about-the- association/1034-the-concept-of-valuation-activities-in-ukraine-2016-2025
 10. Костырко Р., Тертычная Н., Шевчук В. Комплексная оценка стоимости предприятия: Монография / Под общ. ред. Н.Г. Чумаченко. – Х.: Фактор, 2008. – 278 с.
 11. Мамонтова Н. А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю //Актуальні проблеми економіки.– 2010.– №9. – С. 272–279.
 12. Пономаренко В. С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств : монографія / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева; за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 404 с.