Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному ґрунті як соціально-правового явища

Автори:
1
Запорізький національний технічний університет

Розглянуто питання методологічних основ дослідження злочинності на релігійному ґрунті та на підставі комплексного аналізу методології наукових досліджень як системної єдності прийомів, методів і способів наукового мислення, комплексу історично складених раціональних засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до сутності та припущення до істини зроблено висновок, що методологічні основи досдліження злочинності на релігійному грунті складають діалектичний, феноменологічний, синергетичний та системний підходи наукового пізнання.

1. Baskatov A. Metodolohiya nauchnoho issledovaniya [Methodology of scientific research], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 216 p. 
2. Sachkov A. Sudebnaya vlast: metodolohiya pravovogo isseledovaniya [Department judicial: methodology of legal research], Moskow, Yurlytynform Publ., 2013. 216 p. 
3. Kerymov D. Metodologiya prava [Methodology of law], Moskow, 2001. 560 p. 
4. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014. 170 p. 
5. Aleksandrov Yu. Kryminolohiia [Criminology], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 295 p. 
6. Hrebenkov H. Metodolohiia kryminalno-pravovykh doslidzhen [Methodology of criminally-law researches], Donetsk, Tsyfrova typohrafiia, 2012. 201 p. 
7. Baskatov A. Metodolohyia nauchnoho yssledovanyia [Methodology of scientific research], Kyiv, MAUP Publ., 2002. 216 p. 
8. Kostenko O. Sotsialnyi naturalizm – metodolohichna osnova prohresyvnoi yurysprudentsii [Social naturalism is a methodological basis of progressive jurisprudence], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. – p. 129. 
9. Bostan S. Metodolohiia suchasnoho pravoznavstva [Methodology of modern jurisprudence], Zaporizhzhia, KPU Publ., 2014. 82 p. 
10. Rabinovych P. Nauka filosofii prava: do kharakterystyky predmeta i metodolohii [Science of philosophy of law: to description of object and methodology], Chernivtsi, Ruta Publ., 2003. 26 p. 
11. Rabinovych P. Metodolohiia vitchyznianoho zahalnoteoretychnoho pravo derzhavoznavstva: deiaki suchasni tendentsii [Methodology home general theoretic law and state research], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 383. 
12. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014. 
170 p. 
13. Khyliuk S. Rozvytok nauky kryminalnoho prava Ukrainy pislia vidnovlennia yii derzhavnoi nezalezhnosti (pytannia Osoblyvoi chastyny) [Development of science of criminal law of Ukraine after proceeding state independence (question of Special part)], Lviv, LNU imeni Ivana Franka Publ., 2007. 
258 p. 
14. Boiko A. Metodolohiia piznannia ekonomichnoi zlochynnosti [Methodology of cognition of economic criminality], Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka. Seriya yurydychna, 2008, Vol. 47. pp. 153–163. 15. Chestnov I. Postklasychna metodolohiia prava [Post-classic methodology of law], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. pp. 78–83. 
16. Panov M. Problemy metodolohii formuvannia katehorialno-poniatiinoho aparatu yurydychnoi nauky [Problems of methodology of forming of category-conceptvehicle of legal science], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 52. 
17. Zaichyk O. Teoriia derzhavy ta prava [Theory of state and law], Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2006. 688 p. 
18. Sheiko V. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Organization and methodology of scientifically-research activity], Kyiv, Znannia-Pres, 2002. 295 p. 
19. Husserl E. Lohycheskye yssledovanyia. Kartezyanskye razmыshlenyia: Kryzys evropeiskykh nauk y transtsendentalnaia fenomenolohyia. Kryzys evropeiskoho chelovechestva y fylosofyy. Fylosofyia kak strohaia nauka [Logical researches. Cartesianism reflections: Crisis of European sciences and transcendental phenomenology. Crisis of European humanity and philosophy. Philosophy as strict science], Minsk, Kharvest, 2000. 752 p. 
20. Nazymko Ye. Mozhlyvosti vykorystannia metodu systemnoho analizu pid chas doslidzhennia instytutu pokarannia [Possibilities of the use of method of analysis of the system research of institute of punishment], Yurydychna Ukraina, 2011, Vol. 5. pp. 89–93. 
21. Malyshev V. Zastosuvannia amnistii v Ukraini: kryminalno-pravove doslidzhennia [Application of amnesty in Ukraine: criminally-law research], Donetsk, Vydavnytstvo Noulidzh, 2014. 170 p. 
22. Khavroniuk M. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii [Criminal legislation of Ukraine and other states of continental Europe : comparative analysis, problems of harmonization], Kyiv, 2008. 604 p. 
23. Denysova T. Kryminalno-vykonavche pravo [Criminally-executive law], Kyiv, Istyna Publ., 2008. 400 p. 
24. Oborotov Yu. Aspekty rozghortannia metodolohii yurysprudentsii [Aspects of development of methodology of jurisprudence], Pravo Ukrainy, 2014, Vol. 1. p. 383.

T. Leonenko «Metodological bases study of the phenomenon of crime on religious grounds as a socio-legal phenomenon» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/metodological-bases-study-phenomenon-crime