метод

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ

Проаналізовано наявні методи вимірювання пришвидшень, наведено сучасні дослідження з даної тематики та розроблено новий метод у вигляді електричної схеми з використанням генератора стабільної частоти. Серед уже відомих методів виділено три такі групи – на підставі компенсаційних акселерометрів з дискретним виходом, на підставі акселерометрів з аналого-цифровим перетворювачем та методи вимірювання з використанням навісних елементів.

ПОНЯТТЯ ТВОРЧОГО МЕТОДУ. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МЕТОДУ АРХІТЕКТОРА

У статті проаналізовано поняття творчого методу, визначено закономірності, особливості та принципи формування творчого методу архітектора, адже архітектура має багато спільного з іншими дисциплінами, як-от: соціальні науки, історія, філософія, дизайн, математика тощо. Проте, крім технічних і професійних навичок, якими повинен володіти кожен архітектор, він повинен мати просторове мислення та фантазію, бути творчим на багатьох рівнях, а також набути мистецьких та інтелектуальних здібностей.

Метод первинної обробки слабоструктурованих медичних даних

У статті розглянуто підхід до первинної обробки слабоструктурованих текстових даних медичних протоколів, що зберігаються та розповсюджуються у вигляді файлів у pdf-форматі. Актуальність даної роботи зумовлена відсутністю універсальної структури подання медичних протоколів та методів їх обробки. У ході роботи вирішено задачу первинної обробки даних клінічних протоколів на прикладі уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Основні підходи до оцінювання вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту

Для розрахунку вартості підприємства необхідно використовувати підходи та методи оцінювання вартості та вибирати найбільш прийнятні для конкретного підприємства. Існуючі підходи та методи ґрунтуються на закордонному досвіді, який потрібно адаптувати під вітчизняні реалії. Використання цього інструментарію дає можливість побачити зростання вартості підприємства, а не створення прибутку в короткостроковій перспективі.

Правознавство у контексті наукових теорій сучасності

Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджено наукові теорії сучасного правознавства, їх структуру. Обґрунтовано розвиток право- знавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас цікавитиме з різних аспектів і стосуватиметься. Автор стверджує, що кожна наука корис- тується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання “що таке наука?”.

Квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг (оглядова стаття)

У статті розглядаються основні квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг. Враховуючи основні історичні етапи розвитку ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг, базуючись на порівняльному методі, окреслюються основні особливості розуміння функціонування окремих аспектів системи стримувань і противаг за допомогою використання математичних методів.

Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень

Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.

До питань конструктивної комунікації щодо створення усвідомленої методології

Розглянуто проблеми теорії пізнавального процесу, що пов’язана не лише із встановленням істини, а із наявністю неоднакових підходів до методології філософсько- правової науки. Порушено питання про зворотну силу процесу пізнання, етичного пізнання, яке має морально-ціннісні критерії, які варто обговорювати для вироблення в пізнанні інтегративної методології.

Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному ґрунті як соціально-правового явища

Розглянуто питання методологічних основ дослідження злочинності на релігійному ґрунті та на підставі комплексного аналізу методології наукових досліджень як системної єдності прийомів, методів і способів наукового мислення, комплексу історично складених раціональних засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до сутності та припущення до істини зроблено висновок, що методологічні основи досдліження злочинності на релігійному грунті складають діалектичний, феноменологічний, синергетичний та системний підходи наукового пізнання.

Концептуалізація понять “модель” та “моделювання” у наукових дослідженнях

Розглянуто окремі аспекти застосування методу моделювання у наукових дослідженнях. Запропоновано філософські максими, на яких ґрунтується поняття моделі. Подано узагальнене означення моделі, її характеристики та типологію.